Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Silvestrovský minifutbalový turnaj

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.12.2014


Plagát Silvestrovský minifutbal, PDF dokument sa otvorí v novom okne, 23 MB

Stolnotenisový turnaj

Kategória: Rôzne | Pridané: 10.12.2014


Plagát Stolnotenisový turnaj, PDF dokument 20 MB, Otvorí sa v novom okne

Výpis z registra trestov

Kategória: Rôzne | Pridané: 09.12.2014


Služba Výpis z registra trestov /Odpis registra trestov je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte: Malacky 1, Stupava, Veľké Leváre.
Poznámka: Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 - 3 týždne.

Zvoz odpadu

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 08.12.2014


Cestovný poriadok

Kategória: Rôzne | Pridané: 05.12.2014


Poďakovanie

Kategória: Rôzne | Pridané: 03.12.2014


Materská škola v Záhorskej Vsi získala dotáciu BSK

Smiech a plač v uzlíku - to je dieťa prichádzajúce na svet. Počas prvých šiestich rokov uzlík vymieňa za batôžtek, ktorý si postupne napĺňa a nesie pred bránu školy" (L. Pružinská)
Logo BSKÚsilie zamestnancov našej materskej školy vedie k tomu, aby pomyselné batôžky detí boli napĺňané nielen vedomosťami a kompetenciami, ale aj emocionálnymi a sociálnymi schopnosťami. Bez podpory sú však možnosti učiteľov obmedzené a s pribúdajúcim počtom detí sú kladené čoraz vyššie nároky pre ich materiálne zabezpečenie. Vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja pod názvom: „Naša škôlka, náš kraj" sme mohli aj my zefektívniť fungovanie nášho predškolského zariadenia. Z dotácie vo výške 5.000,-€ sme zakúpili nábytok, stoly, stoličky, šatne, hracie kútiky , hračky a materiálne sme tak zabezpečili novovytvorené triedy.
Ďakujeme za možnosť uchádzať sa o ponúkané dotácie a s vďakou sme prijali poskytnuté finančné prostriedky, ktoré prispeli k šťastnému pobytu detí v našej materskej škole.

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ Záhorská Ves

Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.12.2014


Brigáda

Kategória: Rôzne | Pridané: 28.11.2014


Firma ARIOS - personálne služby hľadá šikovných ľudí na dlhodobejšiu brigádu v Zohore. Práca je vhodná pre mužov i pre ženy. Mzda netto od 500 € mesačne v závislosti od odpracovaných hodín. Pracuje sa každý deň okrem nedele od 6.00 do 14.00 prípadne i dlhšie. Doprava individuálne. Záujemcovia volajte na číslo 0910 195 218. Nástup ihneď.

Návrh rozpočtu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.11.2014 | Zmenené: 16.12.2014


Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2014


Zákaz zberu haluzoviny

Kategória: Rôzne | Pridané: 11.11.2014


Lesné a pozemkové spoločenstvo, urbár Záhorská Ves zakazuje zber haluzoviny v obecnom lese bez povolenia. Tieto povolenia vydávajú na obecnom úrade za jednu káru 1 €. Zber haluzoviny do hrúbky 8 cm je povolený len v dňoch streda a sobota, v čase od 10:00 do 14:00 hodiny. Taktiež je zakázané v lese používať motorové píly a na odvoz malotraktory, osobné alebo úžitkové motorové vozidlá. Bol zistený výrez stromov čo je trestné, a ak bude toto pokračovať, bude zakázaný vstup do obecného lesa.

Návrh VNZ na rok 2015

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.10.2014


Oznam MŠ

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 28.08.2014


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi a starosta obce oznamujú rodičom detí z MŠ, že vzhľadom na vzniknutú situáciu pri prestavbe materskej školy sa prevádzka dočasne presúva do kultúrneho domu. Žiadame rodičov, ktorí sú nezamestnaní a ktorí majú možnosť zabezpečiť si starostlivosť o svoje dieťa, aby si ho dočasne ponechali doma.
Za pochopenie ďakujeme.

Správne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.07.2014


V súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Obecný úrad Záhorská Ves informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava podala dňa 25.6.2014 písomnú žiadosť na Obecný úrad Záhorská Ves o súhlas výrubu stromov na pozemku parc. č. 11181 z dôvodu spevnenia cesty.

Dátum začatia konania 17.7.2014
Lehota na potvrdenie záujmu účastníkom konania 5 dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Zvoz komunálneho odpadu

Kategória: Nezaradená | Pridané: 19.06.2014


Náučný chodník - informácia

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.05.2014


Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.05.2014


Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Kategória: Rôzne | Pridané: 02.05.2014


V súvislosti s ukončením 1 etapy rekonštrukcie železničnej trate v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od 12.5.2014 t.j. od pondelka, dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov na vybraných spojoch.
Tu si môžete stiahnuť upravené cestovné poriadky, ktoré prechádzajú obcou Záhorská Ves aj s popisom vykonaných zmien. Tieto cestovné poriadky sú v platnosti od 12.5.2014.

Prenájom pozemkov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.04.2014


Uznesením č. 45/2014 zo dňa 07.04.2014 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že prenajme nasledovné pozemky registra „E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves:

Par.č. 1628 3812 m2 TTP
Par.č. 1638 583 m2 TTP
Par.č. 1637 737 m2 TTP
Par.č. 1639 2967 m2 Ostat. plocha
Par.č. 1641/1 1737 m2 Vodné plochy
Ročný prenájom 1.200 €. Doba prenájmu: neurčitá.

V prípade záujmu sa informujte na tel. č.: 034/7780385 najskôr do 04.05.2014.

Verejné obstarávanie - Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.03.2014


Informácia o splnení povinnosti podľa par. 136 ods. 9 zákona o VO

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.03.2014


Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.03.2014 | Zmenené: 07.03.2014


Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 pre zákazku: Náučný chodník Záhorská ves - Otváranie ponúk - časť Ostatné

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.03.2014


Pracovná pozícia

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.02.2014


Hľadáme zdravotnú sestru pre detskú ambulanciu. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu  kontaktuje Obecný úrad  na tel. čísle tel.: +421 34 778 03 85 alebo starostu obce na č. 0948 550 050.

Oznámenie o vyhovení žiadosti o nápravu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2014


Verejný obstarávateľ Obec Záhorská Ves obdržal dňa 21.2.2014 od jedného z uchádzačov žiadosť o nápravu proti podmienke uvedenej v súťažných podkladoch zákazky „Náučný chodník obce Záhorská Ves". Verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o nápravu, o čom informuje tento zverejnený dokument Oznámenie o vyhovení žiadosti o nápravu.

Vysvetlenie súťažných podkladov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2014


Zákazka: Náučný chodník obce Záhorská Ves
Vysvetlenie súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.

Zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 24.02.2014


Vážení rodičia-spoluobčania, oznámenie starostu obce v Záhorskej Vsi.

Z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti v Záh. Vsi a Suchohrade vieme zabezpečiť detského lekára. Záleží to od Vášho záujmu, aby mohla byť ambulancia detského lekára otvorená. Preto Vás rodičov, ktorí máte záujem žiadame, aby ste sa súrne, okamžite, ihneď osobne alebo telefonicky hlásili na Obecnom úrade alebo starostu obce. Podľa počtu záujemcov budeme ďalej riešiť otvorenie detskej ambulancie v Záhorskej Vsi.

Starosta obce Záhorská Ves

Verejné obstarávanie Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.02.2014


Verejné obstarávanie Náučný chodník obce Záhorská Ves

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 13.02.2014 | Zmenené: 12.05.2014


Bratislavská integrovaná doprava

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.02.2014


Fitness centrum Záhorská Ves

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.02.2014


Otváracie hodiny:

Pondelok 13:00 - 16:00 hod.
Utorok 16:00 - 21:00 hod.
Streda 16:00 - 18:00 hod.
Štvrtok 16:00 - 21:00 hod.
Piatok 16:00 - 21:00 hod.
Sobota 16:00 - 21:00 hod.
Nedeľa 16:00 - 21:00 hod.

Objednávky na tel. čísle 0903 199 520.
Vstupné 2,00 € / osoba na 1 hod.

Daň z nehnuteľnosti

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.01.2014


Nadobudnutím nehnuteľnosti v roku 2013 je vlastník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2014.
Daňové priznanie podávajú aj tí občania, ktorých kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v roku 2013.

Plán zasadnutí

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.01.2014


Rozpočet na rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.01.2014


Prebytočný majetok štátu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.12.2013


Vyhlásenie osobitného ponukového konania na prevod vlastníctva  nehnuteľností. Informácie o ponúkaných nehnuteľnostiach v PDF dokumente na stiahnutie.

Odpisovanie stavu vodomerov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.12.2013


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že sa v čase od 2.1.2014 do 10.1.2014 bude odpisovať stav vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, nech stav vodomeru dajú na viditeľné miesto.

Cestovné poriadky

Kategória: Rôzne |


Zverejnenie Návrhu rozpočtu na rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2013 | Zmenené: 02.12.2013


Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa (27.11.2013) je zverejnený na úradnej tabuli obce Záhorská Ves návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli. Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves je zverejnený na úradnej tabuli obce Záhorská Ves vo vstupných priestoroch Obecného úradu v Záhorskej Vsi. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme (na adrese: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves), elektronicky (na adrese: urad@zahorskaves.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ). Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy ak nie sú zdôvodnené. Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2014 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi dňa 02.12.2013.

Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2013 | Zmenené: 13.12.2013


Zoznamy neplatičov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.06.2013 | Zmenené: 20.08.2013


Obecný úrad zverejňuje zoznamy dlžníkov nasledovne:

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.06.2013


Oznamujeme občanom, že sa pripravuje projekt Revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves - od kostola po obecný úrad. Uvítame nápady, návrhy zo strany občanov, ktoré je možné zaslať písomne na mail obce urad@zahorskaves.sk, alebo priniesť osobne na obecný úrad v úradných hodinách.

Prehlásenie starostu obce k mostu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.03.2013


Ako starosta obce týmto prehlasujem, že nie som proti výstavbe mostu Záhorská Ves - Angern ﴾ mám to vo volebnom programe﴿, ale potrebujem mať vybudovanú obec tak ﴾semafóry, kruhové objazdy, cesty, políciu, chodníky...﴿, aby bola pripravená na veľké množstvo áut, ktoré budú prechádzať cez Záhorskú Ves.

Celý článok

Stanovisko starostu obce Záhorská Ves k výstavbe mostu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.02.2013


Bratislava 25. februára (TASR) - Výstavba mosta ponad rieku Morava medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom sa stala jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja v nadchádzajúcom programovom období 2014-2020. Tento zámer má však už dlhodobú históriu.

Celý článok

Prenájom multifunkčného ihriska

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.12.2012


Obec Záhorská Ves ponúka súkromným osobám a podnikateľským subjektom /pre svojich zamestnancov/ prenájom multifunkčného ihriska na rôzne športové a firemné akcie, na jednorázové alebo dlhodobé prenajatie.
V prípade záujmu kontaktujte p. Danihela, t. č.: 0915 953 292
Cena dohodou.

Ponuka práce

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 30.11.2012


Seniorville Jablonové hľadá nových pracovníkov na pozície:

  • zdravotná sestra
  • opatrovateľka

Miesto výkonu práce: Seniorville Jablonové
Plat: dohodou
Kontakt: Ingrid Opalková
Mail: ingrid.opalkova@seniorville.eu, jaroslav.jakubcik@seniorville.eu

Preukazy na Kompu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.06.2011 | Zmenené: 08.06.2011


Starosta obce plní predvolebný sľub a od 1.júla vydáva na základe žiadosti obyvateľa s trvalým pobytom v Záhorskej Vsi, ktorý má splnené všetky záväzky voči obci, PREUKAZ NA BEZPLATNÝ PRECHOD KOMPOU.

Žiadosti si môžete podať na obecnom úrade. Po ich vyplnení a skontrolovaní pravdivosti údajov, zaplatení poplatku z vyhotovenia preukazu a predložení fotografie 3x3cm, Vám bude vyhotovený preukaz platný od 1.júla 2011.

Vzor žiadosti si nájdete na našej internetovej stránke v sekcii tlačivá.

Celý článok

Informácia pre držiteľov kontaminovaných zariadení

Kategória: Oznamy obce |


Kontaminované zariadenia obsahujúce PCB 

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách obdržal žiadosť z Krajského úradu životného prostredia v Bratislave o súčinnosť pri informovaní jednotlivých držiteľov kontaminovaných zariadení v rámci územného obvodu okresu Malacky. Ide o povinnosť držiteľa podľa § 40a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je držiteľ kontaminovaného zariadenia, obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm3, povinný zabezpečiť dekontamináciu, alebo zneškodnenie iba v zariadeniach, ktoré sú na to oprávnené.

Celý článok

Pozemok na predaj !

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.03.2011 | Zmenené: 08.06.2011


Obecný úrad v Záhorskej Vsi ponúka na predaj atraktívny pozemok o výmere 695m2 v centre obce so všetkými inžinierskymi sieťami. Cena je 30€/m2. Záujemcovia sa môžu hlásiť u starostu obce alebo na obecnom úrade.

 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March JE  OTVORENÝ.

December v Záhorskej Vsi

  • 5. 12. Vítanie Mikuláša pre OÚ
  • 14. 12. Vianočné trhy v KD od 11.00 hod.

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie