Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Vianočný stromček

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.11.2015


Dnes, piatok 27.novembra bol pred obecný úrad dovezený a zároveň osadený vianočný stromček. Slávnostne rozsvietený bude pri príchode Mikuláša - piatok 4.decembra o 17,00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Tohtoročný stromček venoval pán Repár.
Ďakujeme

Viac fotografií zo stavania vianočného stromčeka si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Stavanie Vianočného stromčeka

Upozornenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.11.2015


Obec Záhorská Ves ako správca dane vyzýva všetkých občanov, ktorí si nesplnili povinnosť a neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady za rok 2015 a predchádzajúce roky, aby tak urobili do konca novembra 2015. Nedoplatky je možné uhradiť do pokladne obecného úradu Záhorská Ves alebo prevodom na účet obce Záhorská Ves.

V prípade nesplnenia povinnosti budú všetky nedoplatky odstúpené na daňové exekučné vymáhanie!

Voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.11.2015


Vážení občania,

informácie týkajúce sa bližiacich sa volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 5. marca 2016 nájdete v rubrike VOĽBY >>

Ťažba a úprava horľavého zemného plynu v DP Záhorská Ves a okolí

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.11.2015


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Ťažba a úprava horľavého zemného plynu v DP Záhorská Ves a okolí - dopojenie zberného uzla Dúbrava 47", vypracované podľa Prílohy Č. 8a zákona.
Celé oznámenie si môžete prečítať TU.

Oznam o uzatvorení Obecného smetiska

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 18.11.2015


Vážení občania
Dňom 01.11.2015 sa uzatvorilo obecné smetisko a ukončil sa vývoz odpadu v akomkol'vek množstve. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste dôslednejšie pristupovali k triedeniu odpadu a využívali nádoby na odpad k tomu určené:

Celý článok

List starostu k udalostiam v Paríži

Kategória: Rôzne |


Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som za našu obec a seba vyjadril súcit, sústrasť, solidaritu a spolupatričnosť rodinám a občanom Paríža. Odsudzujem tento ohavný čin teroristov. Sme hraničná, kresťanská obec a nieje nám ľahostajná situácia vo Francúzku a Európe. Plne podporujem a stojím za tým ako naša vláda, ministri riešia migráciu v Európe.
Dávam opäť do pozornosti hranicu s Rakúskom! Kontrolu pohybu cudzincov cez kompu a znovu musím nesúhlasiť s presunom policajtov od nás do Gajar. Bez bezpečnosti občanov nemôžeme budovať demokraciu, obce, či Slovensko. Netvárme sa, že sme všetci európania, ja som hrdý Slovák a vážim si všetky štáty a ich občanov. Naši otcovia bojovali zato, aby Slovensko bolo ako štát uznávané a malo vlastné hranice. Vážme si to !

Toto som tak v srdci cítil a potreboval som to dať Vám na vedomie.
S úctou

Starosta JUDr. Boris Šimkovič

ZÁHORSKÁ VES, 14.11.2015

Pastoračná návšteva

Kategória: Rôzne | Pridané: 04.11.2015


Dobrý deň!
V rámci mojej pastoračnej „obchôdzky" po farnosti Vás chcem poprosiť: ak máte niekoho v rodine, kto má už vyšší vek alebo pre chorobu už nevládze chodiť do kostola a nebol som u neho ešte ani raz, dajte mi prosím o ňom vedieť, aby som ho mohol prísť posilniť sviatosťami (sv. spoveď, sv. prijímanie, príp. aj pomazanie chorých) niekedy pred Vianočnými alebo Veľkonočnými sviatkami.
Taktiež ak by mal niekto z Vašej rodiny (tu bývajúcej) záujem o pokrstenie dieťaťa, o birmovku (dospelý), sviatosť manželstva, a pod. alebo o modlitbu za niekoho (za niečo), o požehnanie domu, môžete mi dať vedieť prostredníctvom mailu farnost.zahorskaves@gmail.com alebo telefonicky 034/77 340 96, alebo osobne po niektorej sv. omši v našom farskom kostole sv. Krista Kráľa.
Pre informáciu: v nedeľu je sv. omša v Suchohrade o 8:15; v piatok o 18.00 hod. Príležitosť k sv. spovedi býva pred sv. omšami.
Ďakujem Vám!
S požehnaním a v modlitbe za Vás

Marián Libič, farár v Záhorskej Vsi

List o Pastoračnej návšteve

Výročná správa za rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.10.2015


Odpisovanie stavu plynomerov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.10.2015


Oznamujeme občanom, že sa bude odpisovať stav plynomerov. Pracovníčky pošty žiadajú o voľný prístup k plynomerom. Stav plynomerov sa nemôže dávať do okien.

Ponuka práce

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 20.10.2015


Spoločnosť RF, spol. s r.o. Malacky, so sídlom Továrenská 15, Malacky prijme do pracovného pomeru väčší počet výrobných pracovníkov.

Nástupný plat: 630,00 EUR brutto + príplatky v zmysle Zákonníka práce.

Po zaškolení a zaradení na pracovnú pozíciu plat od 870,00 EUR brutto + príplatky v zmysle Zákonníka práce.

Zamestnávateľ zabezpečuje bezplatnú dopravu do a zo zamestnania a teplú stravu počas všetkých pracovných zmien.

Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 034 79 61 196 alebo 0911 707 014 u pani Ličkovej, prípadne osobne priamo v spoločnosti RF na adrese Továrenská 15, Malacky každý pracovný deň o 09:00 hod. alebo na Obecnom úrade.

Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie – dotazník

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.10.2015


Vážení občania, prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka. Vami uvedené informácie sa použijú pri vypracovaní a správnom zacielení Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre územie Dolné Záhorie.

Ak sa Vám to viac hodí môžete tento prieskum vyplniť aj elektronicky na nasledovnom linku: https://www.quicksurveys.com/s/c8L6Hpz

Zámer predať pozemky v extraviláne obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.10.2015


Uznesenie č. 75/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať pozemky v extraviláne obce Záhorská Ves, za cenu 30 000 € v celkovej výmere 28 176 m2. Pozemky sú v dezolátnom stave, nachádza sa tam odpad. Obec využije získané finančné prostriedky na výstavbu novej strechy OcÚ a zveľadenie obce. /Ide o pozemky medzi železnicou a bývalým družstvom/.

Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Havrilová/

Uznesenie vo formate PDF

Porušenia stavebného zákona

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.07.2015 | Zmenené: 29.07.2015


Vážení občania!
Obec Záhorská Ves je podľa stavebného zákona stavebným úradom, ktorý rozhoduje o stavbách, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a stačí len ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona . Paragraf 57 ods. 2 stavebného zákona stanovuje, že stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, teda obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. Prax v obci je však taká, že občania ohlasujú drobnú stavbu často až po jej uskutočnení, čím sa dopúšťajú priestupku a podľa § 105, ods. 1, písmeno a) stavebného zákona je možné za tento priestupok uložiť pokutu. Stavebný úrad obce Záhorská Ves oznamuje stavebníkom, že v prípadoch porušenia stavebného zákona začne pristupovať k ukladaniu sankcií.

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.07.2015


Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Vznik verejno-súkromného partnerstva je pre náš región významným krokom, ktorý poskytuje široké možnosti pre naštartovanie a realizáciu rozvojových aktivít v členských obciach a mestách, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie kvality života ich obyvateľov.
MAS Dolné Záhorie bude reprezentovať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo spojením zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Aktuálne sú jeho členmi obecné úrady 19 obcí mikroregiónu a ďalší záujemcovia z radov občianskeho a súkromného sektora.

Celý článok

Ďalšie zmeny v organizácii dopravy v Malackách

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.07.2015


Od 15. 7. 2015 (streda od 8.00 hod.) do odvolania:

 • Zmena rozmiestnenia nástupíšť v Malackách na žel. st.
 • Všetky spoje budú mať na začiatku Nádražnej ulice výstupište
 • Riešenie autobusových zastávok

Podrobnosti k tým to zmenám nájdete TU v dokumente JPG

OZNAM Z KULTÚRY

Kategória: Kultúra | Pridané: 09.07.2015


Pri príležitosti výročia historickej udalosti - Slovanského zjazdu (pozn. konaného v dňoch 2.-12.júna 1848 v Prahe, kde boli predložené požiadavky slovenského národa delegovanými predstaviteľmi: Štúr, Hurban, Hodža), Obec Záhorská Ves udelila plaketu Mgr. Otovi ŠIMKOVIČOVI - kronikárovi obce za rozvoj kultúrneho života v obci Záhorská Ves.

K tejto historickej udalosti bola dňa 9. júna 2007 odhalená pamätná tabuľa zakladateľovi spisovnej slovenčiny Ľudovítovi Štúrovi, pri ktorej sa každoročne koná pripomienková slávnosť.

Záverečný účet obce za rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.05.2015


Spevokol Uhranka

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.05.2015


Spevokol Uhranka

Spevokol Uhranka v Záhorskej Vsi rád privíta do svojich radov dievčatá - ženy, ktoré si radi zanôtia a relaxujú vo veselej spoločnosti. Uhranka je ženský spevokol a spieva ľudové, umelé, ale i sakrálne piesne pri slávnostných príležitostiach doma i mimo obce. Umeleckou vedúcou je Mgr. Hanka Staneková, ktorá pôsobí ako učiteľka spevu v hudobnej škole v Malackách a v súkromnej hudobnej škole v Nitre. Počas roka organizujeme výlety na kultúrne podujatia napr. divadlo, koncerty, ale aj návštevy termálnych kúpalísk - Dunajská Streda. Neoľutujete, ak nás budete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:
0904 915 467, 0908 685 139
Tešia sa na Vás baby z Uhranky!

Pomoc vtáčím mláďatám - výzva na spoluprácu

Kategória: Rôzne | Pridané: 11.05.2015


SovaOrganizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.

Prosíme, venujte pozornosť tomuto polminútovému videu na https://www.youtube.com/watch?v=rN5b4cSZlmM. V prebiehajúcom jarnom období sa môžete vo svojom okolí stretnúť s mláďatami vtákov mimo hniezda, ktoré sú zdanlivo opustené. Pre ich úspešné prežitie je nevyhnutné dodržať niekoľko zásad. Správny postup v prípade nálezu, užitočné informácie aj kontakty nájdete na http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/infopanel/vtacia-prva-pomoc-a-rehabilitacia. Nikdy mláďa neodnášajte domov. Ak nie je zranené alebo priamo ohrozené, ponechajte ho na mieste, prípadne vyložte na konár alebo vyvýšené miesto, aby sa nestalo korisťou mačiek alebo psov. Jeho rodičia sú spravidla nablízku a môžu ho kŕmiť aj mimo hniezda. Ak viete, kde je jeho hniezdo, pokúste sa, ale bezpečne, vrátiť ho späť. V prípade zranených a akokoľvek ohrozených jedincov informujte ihneď Štátnu ochranu prírody, prípadne Ochranu dravcov Slovenska, tel. linku 112 alebo obecný úrad. Kontakty a podrobnosti nájdete na uvedenej stránke. Pomôžete tak k záchrane a prežitiu chránených, v niektorých prípadoch aj ohrozených druhov vtákov.
Ďakujeme.

Upozornenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Dávame na vedomie občanom, že vývoz odpadu vlečkou a inými prostriedkami na miestne smetisko je zakázané!

Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Obec Záhorská Ves vypracováva nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves.
Obdobie platnosti: 2014-2020

Prosíme občanov, aby si našli čas a vyplnili dotazník Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce, ktorý vypracovali študenti odboru Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a prispeli tak k jeho tvorbe.

Linka na dotaznik:
Prieskum názorov obyvateľov obce na rozvoj obce TU

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2015


Západoslovenská Energetika a.s., Čulenová 6, Bratislava
hľadá pre Vašu obec regionálneho zástupcu/kyňu, ktorého/ktorej úlohou bude starostlivosť o existujúcich klientov.

Náplňou práce bude osloviť našich klientov ZSE vo Vašej obci s aktuálnymi ponukami pre verných zákazníkov na odber elektriny a plynu. (podľa databázy). Práca je vhodná pre aktívneho dôchodcu alebo ako privyrobenie si popri práci. Práca zaberie asi 2-3 hod. denne.

Vyžadujeme schopnosť dobrej komunikácie!
Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 0911 099 899

Otázka od starostu obce na občanov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015


Milí spoluobčania!

V našej obci sa bude budovať zberný dvor. Obec navrhuje umiestniť tento dvor "V MAJERI". Je podľa Vás toto umiestnenie vhodné? Ak nie, kde inde by mal byť podľa Vás umiestnený?

Vaše odpovede prosím posielajte na e-mailovú adresu: urad@zahorskaves.sk

S pozdravom JUDr. Boris Šimkovič

Zoznam dlžníkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 02.04.2015


 

Hraničný prechod

Hraničný prechod Záhorská Ves - Angern/March  je OTVORENÝ.

Plán kultúrnych akcií do konca roka 2015

 • 11.11. o 11.00 hod. Kladenie kytice makov k pomníku padlých
 • 22.11. Lucia Popp 15.45 hod. - kytica rodný dom, 16.00 hod. koncert v kostole
 • 5.12. o 17.00 hod. Mikuláš - OcÚ
 • 20.12. o 11.00 hod. Vianočné trhy - KD
 • 26.12. o 8.30 hod. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu - KD
 • 31.12. o 8.30 Silvestrovský turnaj v mini futbale - ihrisko FK Záh.Ves

Vianoce  na zámku

Vianočný galaprogram mažoretkového súboru MERCI Záhorská Ves.
19. 12. 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

Vianoce na zámku

Nové vo fotogalérii

Foto Vianočný stromček 2015
Foto Festival Lucie Popp

Najnovšie dokumenty

 • VZN 2/2015 Zásady umiestňovania plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pdf [198.75 KB]
 • Informácia pre voliča pdf [274.32 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 10.11.2015 pdf [166.91 KB]
 • Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2014 pdf [1.88 MB]
 • Zahájenie školského roka 2015/2016 pdf [120.4 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie