Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Návrh VZN o miestnych daniach... na rok 2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2016


Návrh rozpočtu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2016


Rozšírenie železničnej trate Nordbahn

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.11.2016


Vážení občania,
na základe listu Ministerstva životného prostredia SR vo veci "Rozšírenia železničnej trate Nordbahn, úsek Viedeň - Sussenbrunn- štátna hranica vedľa obce Bernhardsthal, km 11,900 až km 78,000" Vám oznamujeme, že do 9.12.2016 môžete na Obecný úrad Záhorská Ves zasielať pripomienky k uvedenému zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac informácií nájdete TU.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY V ČASE VIANOČNÝCH SVIATKOV

Kategória: Rôzne | Pridané: 21.11.2016


Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje, že prevádzka MŠ bude v čase vianočných sviatkov prerušená od 23.12.2016 do 05.01.2017. Prevádzka bude obnovená v pondelok 09.01.2017.

Zmena umiestnenia zberných nádob na separovaný odpad

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 15.11.2016


Oznamujeme občanom, že zberné nádoby na separovaný odpad, ktoré sa nachádzali na zastávke pri bytovkách /oproti pizérii/ boli z podnetu občanov premiestnené. Zberné nádoby na separovaný odpad - plast, papier a sklo sa nachádzajú pri vstupe na ČOV, vedľa kontajnera na bioodpad. Z tohto dôvodu žiadame všetkých občanov, aby akýkoľvek odpad nenechávali pri autobusovej zastávke!

Dôchodcovia - obedy

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 28.10.2016


Z dôvodu navýšenia stravníkov v školskej jedálni, sa dôchodcom budú od 2.11.2016 denne rozvážať obedy v čase od 11.00 - 13.00 bezplatne. V prípade nejasností volajte starostovi - 0948 550 050.

Mobilná aplikácia Záhorská Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.09.2016


Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je.
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu "IZáhorská Ves". Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Záhorská Ves je tu pre Vás.
Viac informácií o aplikácii nájdete TU.

Ohlásenie drobných stavieb

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.08.2016


Vážení občania.
Miestny stavebný úrad, v ktorom kompetencii je schvaľovanie ohlásených drobných stavieb oznamujeme žiadateľom o povolenie drobných stavieb, že je potrebné k tlačivu o ohlásení drobnej stavby (ktoré obdržíte na úrade) doložiť všetky požadované doklady a zaplatiť poplatok . Ohlásiť drobnú stavbu treba v dostatočnom predstihu pred zamýšľaným začatím stavebných prác, pretože stavebný úrad má na preskúmanie ohlásenia a vydanie rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní.

Oznámenie o zmene sídla

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 22.08.2016


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.09.2016 sa zmení sídlo Mestského úradu v Malackách
z:
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
Tel.: 034/7966 100 - spojovateľka
Fax: 034/7966 152
e-mail: msu@malacky.sk
na
Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
Tel.: 034/7966 100 - spojovateľka
Fax: 034/7966 152
e-mail: msu@malacky.sk

Oznam MUDr. Chmelová

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.07.2016


MUDr. Chmelová oznamuje pacientom, že pondelky poobede sa v Záhorskej Vsi nebude ordinovať, až do odvolania. Do konca júla 2016 bude ambulancia v Záhorskej Vsi v stredu a v piatok zatvorená.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.06.2016


Záverečný účet za rok 2015 - NÁVRH

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2016


Zberný dvor - oznam

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 03.06.2016


Oznamujeme občanom, že prevádzková doba vývozu odpadu do kontajnera vo dvore OÚ je v sobotu od 8.00 do 10.00 hodiny.

Zvoz odpadu

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 31.05.2016 | Zmenené: 01.08.2016


Oznámenie o začatí obstarávania zmeny strategického dokumentu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2016


Výzva – upozornenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.02.2016


Vážení vlastníci nehnuteľností,
obec Záhorská Ves Vás týmto vyzýva a upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch/ záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti/.
Za priestupok podľa § 25 odst. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 330 Eur.

Oznámenie o začatí obstarávania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2016


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Návrh

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.01.2016 | Zmenené: 29.01.2016


Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

Kategória: Úradná tabuľa |


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015


Návrh VZN 4/2015

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015


Zámer predať pozemky v extraviláne obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.10.2015


Uznesenie č. 75/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať pozemky v extraviláne obce Záhorská Ves, za cenu 30 000 € v celkovej výmere 28 176 m2. Pozemky sú v dezolátnom stave, nachádza sa tam odpad. Obec využije získané finančné prostriedky na výstavbu novej strechy OcÚ a zveľadenie obce. /Ide o pozemky medzi železnicou a bývalým družstvom/.

Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /p. Havrilová/

Uznesenie vo formate PDF

Porušenia stavebného zákona

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.07.2015 | Zmenené: 29.07.2015


Vážení občania!
Obec Záhorská Ves je podľa stavebného zákona stavebným úradom, ktorý rozhoduje o stavbách, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a stačí len ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona . Paragraf 57 ods. 2 stavebného zákona stanovuje, že stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, teda obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. Prax v obci je však taká, že občania ohlasujú drobnú stavbu často až po jej uskutočnení, čím sa dopúšťajú priestupku a podľa § 105, ods. 1, písmeno a) stavebného zákona je možné za tento priestupok uložiť pokutu. Stavebný úrad obce Záhorská Ves oznamuje stavebníkom, že v prípadoch porušenia stavebného zákona začne pristupovať k ukladaniu sankcií.

Záverečný účet obce za rok 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.05.2015


Spevokol Uhranka

Kategória: Rôzne | Pridané: 12.05.2015


Spevokol Uhranka

Spevokol Uhranka v Záhorskej Vsi rád privíta do svojich radov dievčatá - ženy, ktoré si radi zanôtia a relaxujú vo veselej spoločnosti. Uhranka je ženský spevokol a spieva ľudové, umelé, ale i sakrálne piesne pri slávnostných príležitostiach doma i mimo obce. Umeleckou vedúcou je Mgr. Hanka Staneková, ktorá pôsobí ako učiteľka spevu v hudobnej škole v Malackách a v súkromnej hudobnej škole v Nitre. Počas roka organizujeme výlety na kultúrne podujatia napr. divadlo, koncerty, ale aj návštevy termálnych kúpalísk - Dunajská Streda. Neoľutujete, ak nás budete kontaktovať na týchto telefónnych číslach:
0904 915 467, 0908 685 139
Tešia sa na Vás baby z Uhranky!

Upozornenie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.04.2015


Dávame na vedomie občanom, že vývoz odpadu vlečkou a inými prostriedkami na miestne smetisko je zakázané!

Oznam

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2015


Západoslovenská Energetika a.s., Čulenová 6, Bratislava
hľadá pre Vašu obec regionálneho zástupcu/kyňu, ktorého/ktorej úlohou bude starostlivosť o existujúcich klientov.

Náplňou práce bude osloviť našich klientov ZSE vo Vašej obci s aktuálnymi ponukami pre verných zákazníkov na odber elektriny a plynu. (podľa databázy). Práca je vhodná pre aktívneho dôchodcu alebo ako privyrobenie si popri práci. Práca zaberie asi 2-3 hod. denne.

Vyžadujeme schopnosť dobrej komunikácie!
Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 0911 099 899

Otázka od starostu obce na občanov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 10.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015


Milí spoluobčania!

V našej obci sa bude budovať zberný dvor. Obec navrhuje umiestniť tento dvor "V MAJERI". Je podľa Vás toto umiestnenie vhodné? Ak nie, kde inde by mal byť podľa Vás umiestnený?

Vaše odpovede prosím posielajte na e-mailovú adresu: urad@zahorskaves.sk

S pozdravom JUDr. Boris Šimkovič

Zoznam dlžníkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 02.04.2015


Vianoce

Vážení spoluobčania, Uhrané,

dovoľte mi, aby som Vám poprial aj touto cestou pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veselého Silvestra. Samozrejme veľa lásky a zdravia v roku 2017.
V decembri nás čaká ešte veľa kultúrno-športových podujatí ako sú vianočné trhy, varenie gulášu, stolnotenisový turnaj, galavečer Merciniek, silvestrovský futbalový turnaj, silvestrovský ohňostroj pri obecnom úrade. Verím, že sa zúčastníte týchto akcií. Osobne sa na Vás teším.
Novinka bude, že Záhorský hlásnik vyjde v januári 2017. Chceme mať všetky akcie v decembri v ňom, inak by boli spomenuté až v marcovom vydaní, čo nie je aktuálne.
Ešte raz prajem veľa zdravia, šťastia a lásky.

S úctou Váš starosta Šimkovič Boris

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV: 24.12.2016 bude otvorené od 5,00 hod. do 17,00 hod., 25.12.2016 bude otvorené od 13,15hod do 22,00hod., 31.12.2016 bude otvorené od 5,00 hod.do 17,00 hod. 01.01.2017 bude otvorené od 13,15 hod do 22,00hod. .

Vianočné trhy

Kultúrno-športová komisia pozýva občanov na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia
10.12.2016 v priestoroch kultúrneho domu.
Záujemcovia o predajné miesta sa môžu hlásiť do 3. 12.2016 na t.č. 0908 703 073

Silvestrovský turnaj v minifutbale

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na tradičný turnaj v minifutbale, ktorý sa bude konať dňa 31.12.2016 na multifunkčnom ihrisku v našej obci. Začiatok turnaja je od 9.00 hod., o 8.30 bude prebiehať registrácia mužstiev.
Štartovné na 1 mužstvo je 20 € a prihlásiť sa treba do 20.12.2016 na t.č. 0907 755 532.
Tešíme sa na Vás.

Stolnotenisový turnaj

Starosta obce so športovcami pozývajú ženy, mužov i deti na stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 26.12.2016. Prezentácia hráčov je od 8.30 do 9.00 hod. v KD . Štartovné 5 €.
O občerstvenie je postarané.
Všetci ste srdečne vítaní!

Novoročný ohňostroj

Vážení občania, starosta obce všetkých srdečne pozýva osláviť príchod Nového roka 2017, ktorý spoločne privítame pred obecným úradom 1.1.2017 o 00.15 novoročným ohňostrojom.

Nové vo fotogalérii

Foto Vítanie jari - Topenie Moreny
Foto 17. reprezentačný ples obce

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie