Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Orgány obce

Orgány obce

Starosta obce:
JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
tel. 0948 550 050

Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

 • Annušová Mária
 • Blaška Peter
 • Kaderová Soňa
 • Mgr. Klik Viktor
 • Korych Jaroslav
 • Lučanský Peter
 • Lučánsky Martin
 • Nechala Stanislav
 • Nerád Samuel

Obecná rada:

 • starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
 • Mgr. Viktor Klik
 • Martin Lučánsky
 • Jaroslav Korych

Náplň práce komisíí

Kultúrno športovej komisie:

 • predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
 • hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
 • sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
 • podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií
 • navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv
 • prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

 • sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
 • predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
 • dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností
 • navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
 • vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
 • kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým záležitostiam
 • rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce
 • dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci
 • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci
 • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej
 • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci
 • vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
 • kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP
 • vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci

Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2019

10. septembra 2019
22. október 2019
26. november 2019
19. december 2019  - schvaľovanie rozpočtu na rok 2020

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla v utorok) o 18:00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri naplňaní samosprávnych
funkcií obce a svojho zamestnania.

Schválený: uznesením č. 70/2019 zo dňa 25. 06. 2019

Plán zasadnutí na 2. polrok 2019 na stiahnutie

Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2019

05. marca 2019
09. apríl 2019
14. mája 2019
25. júna 2019 - schvaľovanie záverečného účtu
júl - august len mimoriadne v prípade potreby

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla v utorok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych
funkcií obce a svojho zamestnania.

Zasadnutia rady o 17:00 hod. - l hodinu pred začatím obecného zastupiteľstva.

Schválený: Uznesením Č. 18/2019 zo dňa 15.01.2019

Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2019 na stiahnutie

Komisie

KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

 • Jaroslav Korych (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky
 • Samuel Nerád
 • Mária Annušová
 • Stanislav Nechala
 • Bc. Natália Vajdečková (člen z radu občanov)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Peter Lučanský (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky
 • Michal Zeman (člen z radu občanov)
 • Michal Zelenák (člen z radu občanov)
 • Peter Lím (člen z radu občanov

STAVEBNÁ KOMISIA

 • Peter Blaška (PREDSEDA)
 • Peter Lučanský
 • Jaroslav Korych
 • Pavol Antala (člen z radu občanov)
 • Róbert Horák (člen z radu občanov)
 • Štefan Polák (člen z radu občanov)
 • Miroslava Ivančíková (člen z radu občanov)

FINANČNÁ KOMISIA

 • Mgr. Viktor Klik (PREDSEDA)
 • Soňa Kaderová
 • Peter Blaška
 • Andrej Bajtek (člen z radu občanov)
 • Ing. Jarmila Búdová (člen z radu občanov)
 • Pavol Benedik (člen z radu občanov)