Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Materská škola

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola štvortriedna, dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí s počtom 85 detí. Kapacita sa v prípade potreby môže zvýšiť na 114 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

Dĺžka štúdia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

Materská škola ďalej podporuje:

  • experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku,
  • stimuláciu sociálneho, emocionálneho a morálneho vývinu detí, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
  • efektívne využívanie digitálnych technológii, ktoré má škola k dispozícii s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.

Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  • Naučme deti piť čistú vodu: cieľom je naučiť deti piť čistú vodu a tým podporiť ich zdravý vývin. Zároveň vybudovať u detí pozitívny vzťah k čistej a zdravej vode, a tým aj uvedomovanie si podpory svojho zdravia, prirodzeného toku energií v tele, sústredenosti a vyššej psychickej a fyzickej výkonnosti.
  • Pán Smietko: cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím v jeho okolí, chápať potrebu ochrany životného prostredia, získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia, rozvíjať základné lokomočné pohyby.
  • Rozprávkový chodníček: cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa predčitateľskú a jazykovú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, rozvíjať kladný vzťah k literárnemu umeniu. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.
  • Zdravá škôlka: cieľom je podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za svoje zdravie, rozvíjať u detí správne stravovacie návyky, znížiť chorobnosť detí, zlepšiť dochádzku, zvýšiť záujem o pohybové aktivity, zlepšiť u detí stravovacie návyky.
  • Veselé zúbky: cieľom je podporovať u detí návyky správnej starostlivosti o chrup, osvojiť si základné poznatky o zúbkoch, starostlivosti o ústnu dutinu, oboznámiť sa so správnymi technikami čistenia zúbkov, zaujať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, znížiť výskyt zubných kazov u detí, rozvíjať potrebu chrániť zdravie zubov.
  • Policajt Róbert: cieľom je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať pravidlá vidieť a byť videný.

V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou, anglický jazyk sa vyučuje pre deti zdarma a vedie ho pani učiteľka z našej materskej školy s potrebnou kvalifikáciou Lucia Mrázová.

Rok 2017 je pre Materskú školu v Záhorskej Vsi jubilejný.

Logo MŠ Záhorská VesPripomíname si krásne 70. výročie založenia predškolského zariadenia v našej obci.

PROJEKT „BEZPEČNE DO ŠKÔLKY"

Medzi jednu z priorít materskej školy v Záhorskej Vsi patrí dopravná výchova. Už štvrtý rok realizujeme projekt „Policajt Róbert" s využitím interaktívnej tabule. Najefektívnejšia výučba je však prostredníctvom zážitkového učenia. Našim cieľom sa tak stalo vybudovanie dopravného ihriska.

Priestory školského dvora nám umožnili tento sen realizovať a my sme ďalej hľadali možnosti financovania. Až vďaka finančnej podpore 6000,- € od nadácie SPP a Nafty a.s. sa nám podarilo uskutočniť projekt výstavby dopravného ihriska pod názvom „Bezpečne do škôlky" za spoluúčasti firmy Bowix s.r.o. a firmy Karovič Lozorno.

Vlastné dopravné ihrisko nám umožní neobmedzene realizovať ciele dopravnej výchovy a deti tak lepšie pripraviť na samotný pohyb v cestnej premávke.

Dokumenty a tlačivá MŠ

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
31.01.2017 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.... - pdf    [176.8 KB]
21.10.2016 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy v Záhorskej Vsi za školský rok 2015/2016 - pdf    [354.32 KB]
21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
21.10.2016 Školský poriadok MŠ s účinnosťou od 10.09.2015 - pdf    [348.38 KB]
21.10.2016 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [281 KB]
06.03.2012 Prihláška do Materskej školy doc    [27.5 KB] pdf    [73.16 KB]
06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]