Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Materská škola

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola štvortriedna, dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí s počtom 85 detí. Kapacita sa v prípade potreby môže zvýšiť na 114 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

Dĺžka štúdia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

Materská škola ďalej podporuje:

  • experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku,
  • stimuláciu sociálneho, emocionálneho a morálneho vývinu detí, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
  • efektívne využívanie digitálnych technológii, ktoré má škola k dispozícii s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.

Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  • Naučme deti piť čistú vodu: cieľom je naučiť deti piť čistú vodu a tým podporiť ich zdravý vývin. Zároveň vybudovať u detí pozitívny vzťah k čistej a zdravej vode, a tým aj uvedomovanie si podpory svojho zdravia, prirodzeného toku energií v tele, sústredenosti a vyššej psychickej a fyzickej výkonnosti.
  • Pán Smietko: cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím v jeho okolí, chápať potrebu ochrany životného prostredia, získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia, rozvíjať základné lokomočné pohyby.
  • Rozprávkový chodníček: cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa predčitateľskú a jazykovú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, rozvíjať kladný vzťah k literárnemu umeniu. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.
  • Zdravá škôlka: cieľom je podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za svoje zdravie, rozvíjať u detí správne stravovacie návyky, znížiť chorobnosť detí, zlepšiť dochádzku, zvýšiť záujem o pohybové aktivity, zlepšiť u detí stravovacie návyky.
  • Veselé zúbky: cieľom je podporovať u detí návyky správnej starostlivosti o chrup, osvojiť si základné poznatky o zúbkoch, starostlivosti o ústnu dutinu, oboznámiť sa so správnymi technikami čistenia zúbkov, zaujať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, znížiť výskyt zubných kazov u detí, rozvíjať potrebu chrániť zdravie zubov.
  • Policajt Róbert: cieľom je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať pravidlá vidieť a byť videný.

V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana lektorkou RNDr. Annou Harmathovou.

MŠ ďakuje za 2%

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% z daní. Vďaka týmto peniazom sme mohli v našej materskej škole vynoviť ihrisko o nové preliezky.

Detské ihrisko

Nemčina v našich školách

Projekt BIG SK - AT pod názvom „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" sa od septembra 2017 stal súčasťou života materskej a základnej školy. Nadviazali sme na projekt interkulturálneho vzdelávania a pokračujeme vo výučbe nemeckého jazyka formou krúžkov v materskej a základnej škole.
Cieľom projektu je vytvoriť ucelený cezhraničný vzdelávací program s troma modulmi: Rôznorodosť, Dôvera a Porozumenie s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky. Do projektu je zapojených 81 materských a 35 základných škôl na rakúskej a slovenskej strane. Tvorí ho 9 partnerov: Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, školský úrad mesta Viedeň, Rakúski priatelia detí - Krajská organizácia Viedeň, spolková krajina Burgenland, Bratislava Nové Mesto, Senica, Enviropark Pomoravie, Inštitút aplikovanej ekológie Daphne a naša obec Záhorská Ves.
Projekt je orientovaný nielen na deti ale aj na pedagógov, lektorov, rodičov, verejnú a štátnu správu. Okrem výučby nemeckého jazyka projekt prináša živú učebnicu, elektronickú vedeckú platformu, cezhraničný vzdelávací program, ktorého sa staneme spolutvorcami. Celý projekt je podporovaný Európskou úniou v celkovej hodnote 3,8 mil. eur a potrvá do roku 2020. Sme hrdí na to, že obec Záhorská Ves je jeho súčasťou a spoluzakladateľom.

Jana Soboličová

Nemčina v školách - podporujú

Nemčina v školách - podporujú

Nemčina v školách - podporujú

Nemčina v školách - podporujú

Dokumenty a tlačivá MŠ

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
02.01.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školly ocx    [14.24 KB] pdf    [349.51 KB]
16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
16.11.2017 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v Záhorskej Vsi za školský rok 2016/2017 - pdf    [318.79 KB]
21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]