Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
O obci » Štatút obce

Štatút obce

Zákonom č. 369/1990 Zb. z 6.9.1990 č bola zriadená Obec Záhorská Ves.

Obec je samostaný územný celok. Je právnickou osobou. Obec financuje svoje potreby z vlastných zdrojov, z štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov.

Základnou úlohou obce je starať sa o jej rozvoj a potreby jej obyvateľov.

Názov obce je v štátnom jazyku. Symboly obce sú erb, vlajka a pečať.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

Základom finančného hospodárenia je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného roka.

Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov volených na štyri roky. 
Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom. Je volený na štyri roky. 
Starostu počas jeho neprítomnosti zastupuje zástupca starostu, ktorého na návrh starostu volí obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

V Záhorskej Vsi dňa 4. 1. 2003
JUDr. Boris Šimkovič - starosta

 

(Záhorská Ves do roku 2003 nevydala tento dokument. Štatút obce zo 4. 1. 2003 je prvým a stále platným štatútom obce Záhorská Ves.)

Štatút obce [dokument na stiahnutie vo formáte PDF]