Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Aktuálne obstarávania

Aktuálne verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie cenových ponúk - Rozšírenie súčasného kamerového systému v obci Záhorská Ves

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Názov zákazky: Rozšírenie súčasného kamerového systému v obci Záhorská Ves

Kompletné informácie nájdete TU v dokument Výzva na predloženie cenových ponúk

04.04.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Predmet zákazky: „Výstavba zberného dvora - Záhorská Ves"
Druh zákazky: Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania: 45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

Viac informácií o zákazke nájdete TU v dokumente VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

07.02.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce:
Ide o nasledovný pozemok registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísaný na LV č. 1097
-parc. č. 4318/102 výmera 462 m2, druh pozemku záhrady
2. Minimálna cena bola stanovená vo výške 6.000,-€ / k pozemku bol vypracovaný znalecký posudok č. 114/2016 zo dňa 14.11.2016/.

Celý dokument nájdete TU vo formáte PDF

26.01.2017

Výzva na predkladanie ponúk. Predmet zákazky: Externý manažment pre projekt Zberný dvor – Záhorská Ves

Obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves (PDF dokument)

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce:

  • pozemok registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 1097 - parc. č. 11022 výmera 1545 m², druh pozemku ostatné plochy
  • pozemok registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 1097 - parc. č. 11033 výmera 15986 m², druh pozemku ostatné plochy
  • pozemok registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 1097 - parc. č. 11406 výmera 8891 m², druh pozemku ostatné plochy

Minimálna cena vo výške 48.600 € určená znaleckým posudkom číslo 121/2016 zo dňa 16.12.2016.

28.12.2016

Externý manažment pre projekt: ,Zberný dvor – Záhorská Ves

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce:
Ide o nasledovné pozemky registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísané na LV Č. 1097:

  • parc. Č. 10910, výmera 148 m2, zastavané plochy a nádvoria
  • parc. Č. 10908/2 je novovzniknutá, odčlenením geometrickým plánom číslo 37027077-94/2015 o výmere 1450 m2, ostatná plocha.

2. Minimálna cena vo výške 6.900,00 € určená znaleckým posudkom číslo 63/2016.

Kompletná informácia o Obchodnej verejnej súťaži je dostupná TU v PDF dokumente

 

30.06.2016

Prieskum trhu požiadavka na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: Zákazka na poskytnutie služby
Názov predmetu zákazky: Kamerový systém v obci
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 300,00 € s DPH
Oznámenie zverejnené dňa: 15. 06. 2016

Cenové ponuky prosíme doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184,90065 Záhorská Ves, obálku označiť "NEOTVÁRAŤ", označiť heslo zákazky "Kamerový systém v obci".
Obálku je potrebné doručiť do: 27. 06. 2016

Kompletné informácie si môžete stiahnuť TU vo formáte PDF

16.06.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Názov zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Záhorská Ves
Viac informácií nájdete na http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/312209
Súťažné podklady vo formáte PDF

25.09.2015

Podlimitná zákazka - Stavba Materskej školy - Záhorská Ves, I. etata - Nadstavba

03.06.2014

Verejné obstarávanie