Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Archív VO

Archív verejného obstarávania

Zoznam verejných obstarávaní od júla 2013.
Staršie verejné obstarávania prosím hľadajte v Archíve aktualít, kategória Úradná tabuľa.

Verejné obstarávania za rok 2017

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania pre projekt "Zberný dvor-Záhorská Ves", kód projektu: ITMS: 3100118564.

Kompletné informácie nájdete TU v PDF dokumente Výzva na predkladanie ponúk

16.06.2017

Výzva na predkladanie ponúk

zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania.
Viac informácií v dokumente Výzva na predkladanie ponúk... nájdete TU.

07.06.2017 | Upr.: 16.06.2017

Výzva na predloženie cenových ponúk - Rozšírenie súčasného kamerového systému v obci Záhorská Ves

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Názov zákazky: Rozšírenie súčasného kamerového systému v obci Záhorská Ves

Kompletné informácie nájdete TU v dokument Výzva na predloženie cenových ponúk

04.04.2017 | Upr.: 16.06.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Predmet zákazky: „Výstavba zberného dvora - Záhorská Ves"
Druh zákazky: Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania: 45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

Viac informácií o zákazke nájdete TU v dokumente VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

07.02.2017 | Upr.: 16.06.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce:
Ide o nasledovný pozemok registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísaný na LV č. 1097
-parc. č. 4318/102 výmera 462 m2, druh pozemku záhrady
2. Minimálna cena bola stanovená vo výške 6.000,-€ / k pozemku bol vypracovaný znalecký posudok č. 114/2016 zo dňa 14.11.2016/.

Celý dokument nájdete TU vo formáte PDF

26.01.2017 | Upr.: 16.06.2017

Výzva na predkladanie ponúk. Predmet zákazky: Externý manažment pre projekt Zberný dvor – Záhorská Ves