Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.10.2019


  Verejná obchodná súťaž na predaj prebytočného majetku obce.
  Predmet súťaže: Traktor kolesový poľnohospodársky Zetor Proxima Plus 9541.
  Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 08.11.2019 o 12.00 hod.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.10.2019


  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na prenájom majetku obce Záhorská Ves - pozemok.
  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "OVS") je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce - pozemku.
  a/ parc. registra "E" Č. 433 o výmere 745 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoría. LV
  1097
  b/ parc. registra "E" Č. 434 o výmere 1032 m2, druh pozemku orná pôda, LV 1097

  Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je 07. novembra 2019 do 12,00 hod..

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Výročná správa za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2019 | Zmenené: 23.10.2019


  Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Záhorská Ves za rok 2018

  Zverejnenie zámeru

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.09.2019


  Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa - nájomca M. Danihelová. Zámer si môžete pozrieť TU.

  Zverejnenie zámeru

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.09.2019


  Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce  z dôvodu osobitného zreteľa - nájomca D. Jakálová. Zámer si môžete pozrieť TU.

  Návrh dodatku k VZN 1/2014

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2019


  Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou Záhorská Ves v JESENI ŽIVOTA p.o.

  Rozpis zvozu odpadu na II. polrok 2019

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.06.2019


  Rozpis zvozu komunálneho a separovaného odpadu na II. polrok 2019

  Návrh Záverečného účtu

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.06.2019 | Zmenené: 12.06.2019


  Záverečný účet za rok 2018 - Návrh

  Realizačný projekt výsadby

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.06.2019


  Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.

  Nenávratný finančný príspevok:  16 423,34 Eur

  Dátum začatia realizácie:  27. 03. 2019

  Dátum ukončenia realizácie projektu: 27. 03. 2019

  Druh projektu: Národný

  Názov dreviny  a počet dreviny: Hrab obyčajný, 84 ks.

  Projekt sa uskutočnil v zónach: A. Priestranstvo detského ihriska, B. Areál základnej školy, C. Areál futbalového ihriska, D. Verejné priestranstvo - ulica Hlavná a Stupavská

   

  Návrh dodatku č. 8 k VZN 3/2008

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.05.2019


  Návrh dodatku č. 8 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

  Projekt Zelené obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.05.2019


  Realizačný projekt výsadby Obce Záhorská Ves

  Projekt Zelené obce - PDF dokument

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Sumárne údaje z evidencie nájomného

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2019


  Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku."

  Jedná sa o novú povinnosť vyplývajúcu zo zákona, kedy sa do 31.1.2019 musia na okresné úrady doručiť údaje za rok 2018.

  Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného „Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3."

  Každý nájomca by mal doručiť toľko formulárov, v koľkých katastrálnych územiach má prenajaté pozemky. Vyplnený, vytlačený, podpísaný formulár môže nájomca doručiť poštou alebo aj oskenovaný e-mailom (pozemkovému a lesnému odboru). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke ( http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758 ) formulár podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MPRV SR č. 172/2018, ktorý môžu použiť nájomcovia pre zasielanie sumárnych údajov z evidencie nájomného pre splnenie svojej zákonnej povinnosti.

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.12.2018


  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č..... ./2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2018


  Návrh VZN obce Záhorská Ves č. .../2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  Projekt Zberný dvor – Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.01.2018


  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

  Názov projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves
  Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
  Operačný program: Kvalita životného prostredia
  Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
  Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  Zazmluvnená výška NFP: 386 042,25 EUR

  Cieľ projektu:
  Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, pričom realizácia projektu bude prebiehať na území obce Záhorská Ves a obce Suchohrad, s ktorou má obec uzavretú zmluvu podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Záhorská Ves a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu ako v Záhorskej Vsi, tak aj v Suchohrade. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu prechádzania vzniku odpadov. Ochrana a triedenie komunálneho odpadu je všeobecným a verejným záujmom obce i celej spoločnosti.  Výzva – upozornenie

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.02.2016


  Vážení vlastníci nehnuteľností,
  obec Záhorská Ves Vás týmto vyzýva a upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch/ záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti/.
  Za priestupok podľa § 25 odst. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 330 Eur.

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Nové vo fotogalérii

  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena
  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2019