Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Projekt Zelené obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.05.2019


  Realizačný projekt výsadby Obce Záhorská Ves

  Projekt Zelené obce - PDF dokument

  Obchodná verejná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.04.2019


  Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na podnikateľské účely. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Sumárne údaje z evidencie nájomného

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2019


  Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku."

  Jedná sa o novú povinnosť vyplývajúcu zo zákona, kedy sa do 31.1.2019 musia na okresné úrady doručiť údaje za rok 2018.

  Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného „Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3."

  Každý nájomca by mal doručiť toľko formulárov, v koľkých katastrálnych územiach má prenajaté pozemky. Vyplnený, vytlačený, podpísaný formulár môže nájomca doručiť poštou alebo aj oskenovaný e-mailom (pozemkovému a lesnému odboru). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke ( http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758 ) formulár podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MPRV SR č. 172/2018, ktorý môžu použiť nájomcovia pre zasielanie sumárnych údajov z evidencie nájomného pre splnenie svojej zákonnej povinnosti.

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.12.2018


  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č..... ./2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2018


  Návrh VZN obce Záhorská Ves č. .../2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

  Verejná obchodná súťaž na prenájom majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.09.2018


  Predmet verejnej obchodnej súťaže: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na dlhodobý prenájom majetku obce od 01.01.2019 do 31.12.2028 /10 rokov/,
  - Pozemkov, resp. spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach špecifikovaných v Prílohe č. 1 v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV Č. 1097, 1958, 2664 a 2700 na poľnohospodárske účely. Výmera 688.512,70 m2.
  Minimálna cena vo výške 175 Eur/ha.

  Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.08.2018


  Podmienky Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves  s predmetom Výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce: pozemok registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 22 - parc. č. 564/4 výmera 695 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nájdete na stiahnutie TU.

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  VZN 1/2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2018


  VZN 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2002 zo dňa 29.11.2002 v znení VZN 1/2007 zo dňa 16.5.2007 O záväzných častiach územného plánu obce Záhorská Ves

  Stavba BA-Záhorská Ves rozkruhovanie káblového vedenia a umiestnenia trafostaníc

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2018


  Vážení občania,
  spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že bolo vydané stavebné povolenie na stavbu BA-Záhorská Ves rozkruhovanie káblového vedenia a umiestnenia trafostaníc. Práce budú realizované po etapách. Prvá etapa sa uskutoční na uliciach Železničná, Pri barine, V Jertáši, Pri trati kde sa bude v termíne od 9. júla do 31. augusta 2018 vykonávať rozkopávka verejného priestranstva a priečne podtláčanie miestnych komunikácií v hlbke 1,20m a šírke O,SOmv celkovej dížke 9S0 m. Počas výkopových prác bude predpokladaná uzávierky cesty V Jertáši 3 dni. Preto prosíme vlastníkov rodinných domov na uvedených uliciach, aby počas výkopových prác boli ústretoví a trpezliví, v záujme všetkých je práce ukončiť čo najskôr.
  Dokumentácia rozkopávky a dopravného značenia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi a situačný náčrt na stránke obce Záhorská Ves.

  Situačný náčrt

  Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.05.2018


  Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č 34/2018 zo dňa 22.05.2018 schválilo zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v dňoch 20.10.2017 - 31.12.2017. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.04.2018


  Vyhlasovateľ: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves zastúpená JUDr. Borisom Šimkovičom, starostom IČO: 003052019 DIČ: 2020643768 - ako vlastník.

  Dňa 7.3.2018 bolo na webovej stránke www.zahorskaves.sk a na úradnej tabuli obce Záhorská Ves zverejnené vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS") zo dňa 06.03.2018 v termíne v dňoch 07.03.2018 - 17.03.2018, na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytový priestor Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná č. 29, 900 65 Záhorská Ves s podmienkou najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v Záhorskej Vsi nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 39, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku par. č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o veľkosti 39,33 m2. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na prenájom, je 150 eur/mesiac. Poplatky spojené s prenájmom nehnuteľnosti sa uhrádzajú osobitne v sume cca 50 eur/mesiac. Zábezpeka vo výške 450 eur musí byť uhradená pred podpisom zmluvy. Prenájom nehnuteľnosti je na dobu 5 rokov.

  V súlade so znením vyhlásenie OVS bod 12. si vyhlasovateľ vyhradil právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme zrušiť túto súťaž.
  V zmysle uvedeného vyhlasovateľ týmto oznamuje, že obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 26/2018 zo dňa 17.04.2018 schválilo zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v dňoch 07.03.2018 - 20.03.2018

  V Záhorskej Vsi 18.04.2018

  Oznámenie o zrušení obchodnej  verejnej súťaže vo formáte PDF

  Návrh Dodatku č. 3 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na OÚ

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.03.2018


  Návrh Dodatku č. 3 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obenom úrade v Záhorskej Vsi

  Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.03.2018


  V zmysle § 9a), ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predmet prenájmu: Veľká sála v budove Kultúrneho domu, Hlavná 40, Záhorská Ves.
  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zámer predať majetok obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.03.2018


  Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer predať majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení kupujúcemu Miroslavovi Rybárovi, Mlynarovičová 19,851 03 Bratislava a to pozemky podľa geometrického plánu č.37027077-5/2018.
  Podrobnejšie informácie nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.03.2018


  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
  na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytový priestor

  Kompletné informácie nájdete TU v PDF dokumente

  Projekt Zberný dvor – Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.01.2018


  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

  Názov projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves
  Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
  Operačný program: Kvalita životného prostredia
  Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
  Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  Zazmluvnená výška NFP: 386 042,25 EUR

  Cieľ projektu:
  Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, pričom realizácia projektu bude prebiehať na území obce Záhorská Ves a obce Suchohrad, s ktorou má obec uzavretú zmluvu podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Záhorská Ves a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu ako v Záhorskej Vsi, tak aj v Suchohrade. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu prechádzania vzniku odpadov. Ochrana a triedenie komunálneho odpadu je všeobecným a verejným záujmom obce i celej spoločnosti.  Oznámenie o verejnom prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov UP

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.06.2017


  Obec Záhorská Ves podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov začína dňa 5.6.2017 prerokovávať NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZÁHORSKÁ VES. Lehota na prerokovávanie sa stanovuje do 7.7.2017.

  Odborný výklad riešenia návrhu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Záhorská Ves sa uskutoční na verejnom prerokovaní dňa 22.6.2017 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

  Kompletné oznámenie nájdete TU vo formáte PDF

  Oznámenie o začatí obstarávania zmeny strategického dokumentu

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.02.2016


  Oznámenie o začatí obstarávania zmeny strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Záhorská Ves (kliknite pre otvorenie PDF dokumentu)

   

  Výzva – upozornenie

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.02.2016


  Vážení vlastníci nehnuteľností,
  obec Záhorská Ves Vás týmto vyzýva a upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch/ záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti/.
  Za priestupok podľa § 25 odst. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 330 Eur.

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Nové vo fotogalérii

  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena
  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2019