Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 5/2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2021


Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.

Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


Obec Záhorská Ves zverejňuje Z Á M E R na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves.

Osobitný zreteľ: Budova ohrozuje bezpečie a zdravie obyvateľov vedľajšej nehnuteľnosti. Stav vyžaduje okamžité riešenie.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh Dodatok č. 12 k VZN 3/2008

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.11.2021


Dotazník pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.11.2021 | Zmenené: 23.11.2021


Vážení spoluobčania,

Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Záhorská Ves pripravila pre Vás dotazník, ktorého úlohou je zisťovanie názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.
Názory a návrhy získané zberom dát dotazníkového šetrenia budú využité pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.
Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá zisteným potrebám občanov, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha efektívne využiť finančné prostriedky vynakladané na sociálnu oblasť. Aby komunitný plán sociálnych služieb reagoval naozaj na potreby občanov obce Záhorská Ves, je nevyhnutné ich zapojiť v čo najväčšom počte do jeho prípravy.
Dotazník zisťovania potrieb a názorov na sociálne služby je jednou z metód zapojenia verejnosti do prípravy komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplnením tohto dotazníka môžete tak ovplyvniť vytváranie Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.

JUDr. Boris Šimkovič
starosta obce Záhorská Ves

Dotazník je anonymný. Termín na odovzdanie dotazníkov je 3.12.2021 do 12.00 hod.

Viac informácií a dotazník si stiahnete TU.

Dotazník môžete vyplniť aj on-line na adrese https://forms.gle/WCTaXwsTxjFRTwpf6.

Termín pre vyplnenie on-line dotazníka je do 4. 12. 2021.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 19.11.2021


Dňa 05.10.2021 podala spoločnosť EURO FIT Trading, s.r.o., Kostolište 67 na Obec Záhorská Ves, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby" Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves, Komunikácie a spevnené plochy" na pozemku parc.č. 804/18,804/83 reg. "C" vk. Ú. Záhorská Ves. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.11.2021


Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy na pevnej telefonickej linke na OcÚ (034/7780385), Vás žiadame kontaktovať OcÚ na mobilné číslo 0902 965 904, až do odvolania. Ďakujeme.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.11.2021


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Upozornenie - Krádeže náhrobných kameňov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 05.11.2021


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách oznamuje, že v poslednom období eviduje zvýšený nápad protiprávneho konania na úseku trestných činov proti majetku. Konkrétne sa jedná o trestné činy krádeží náhrobných kameňov a predmetov uložených na
pietnych miestach alebo miestach požívajúcich všeobecnú úctu, pričom páchatelia uvedených trestným činov doposiaľ neboli stotožnení.

Celý oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách nájdete TU v PDF dokumente.

Nový autobusový dopravca

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.10.2021


Od 15. novembra 2021 bude v obciach a mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zatvorenie tried IV. A a IV. B v materskej škole z dôvodu ochorenia dieťaťa na COVID

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 26.10.2021


Starosta obce Záhorská Ves na základe konzultácie s RÚVZ a po potvrdení ochorenia dieťaťa PCR testom, ktoré rodič oznámil dňa 26. 10. 2021 nariaďuje od dnešného dňa karanténu pre všetky deti IV. A a IV. B triedy bez výnimky.

Podľa Vyhlášky ÚVZ SR  č. 252 par. 3 ods. 4b) bude prevádzka v oboch triedach uzavretá do 1. 11. 2021. Obnovená bude 2. 11. 2021 pre deti, ktoré sú zdravé, čo rodičia potvrdia vypísaním tlačiva o bezpríznakovosti.

JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce

Oznam vo formáte PDF

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2021


Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce - Rozhodnutie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.10.2021


Rozhodnutie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie k Zmenám a doplnkom č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves. Navrhovaný strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves" uvedený v predloženom oznámení sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Celé rozhodnutie nájdete TU v PDF dokumente

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


Predmet nájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, parc. č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova KWS) o výmere 39,32 m2 na prevádzku Mäsiarstva.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom časti zdravotného strediska zapísaného na LV č. 1097, parc.č. 404/1, katastrálne územie Záhorská Ves, o výmere 76,80 m2, pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti , výlučne za účelom vybudovania zubnej ambulancie.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


Predmet nájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova CVČ) o výmere do 30 m2, časť pivničných priestorov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Organizácia školského roku 2021/2022 v MŠ

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 27.08.2021


Nástup detí do materskej školy v novom školskom roku 2021/2022 je 2. septembra od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Rodič predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti(v prílohe).

Celý článok

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 14.07.2021


Názov zákazky: Dodávka traktorovej kosačky - mulčovacia

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.7.2021 do 12:00

Viac informácií nájdete TU vo Výzve na predloženie cenovej ponuky

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.07.2021


Platené MOM prevádzky od 6. 7. 2021

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 01.07.2021


Oznamujeme občanom, že od 6. 7. 2021 budú zriadené platené MOM prevádzky.

Testovanie prebieha antigénovými testami z nosa a nosohltana a taktiež antigénovými testami zo slín. Jednotková cena je 10,- € vrátane DPH za vykonaný test.

Občania sa môžu objednávať aj online, výsledok im bude doručený formou SMS a do e-mailu im bude zaslaný certifikát - bez čakania v rade. Objednávať sa môžete na: https://royalmedic.rychlejsie.sk/#/register

V prípade, že potrebujete výsledok testu v tlačenej forme, bude k dispozícií v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Prevádzkovateľ MOM: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zoznam MOM prevádzok v okolí obce Záhorská Ves aj s otváracími hodinami nájdete TU v PDF dokumente.

Dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.06.2021


V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 zverejňujeme informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021, musia vykonať nasledovné kroky:

 • je potrebné na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia.

Viac informácií, ako postupovať pri žiadosti o dotáciu na stravu s šk. roku 2021/2022 nájdete TU v PDF dokumente.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 30.06.2021


Názov zákazky: Znižovanie populácie komárov chemickým postrekom

Podrobnejšie informácie týkajúce sa Výzvy nájdete TU v PDF dokumente

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Záhorská Ves (čl. 11 ods. 9 písm.c).
Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, vedenej na LV č. 1097, parc.č. 767/54 o výmere 10 m2 za účelom skladovania pneumatík na spätný zber (v areáli Zberného dvora).

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku zapísaného na LV č. 1097, parc.č. 129/2 „C", katastrálne územie Záhorská Ves, o výmere 0,68 m2, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa" .

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi č. 57/2021 zo dňa 24.6.2021 vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie Kúpno - predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súp. č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 195/11, 195/12, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Podrobnejšie informácie nájdete TU v PDF dokumente.

Súhlas s podmienkami súťaže a spracovaním osobných údajov - tlačivo

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.06.2021


Vážení občania,
Obec Záhorská Ves ako obstarávateľ doručil Okresnému úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves".
Oznamujeme občanom, že uvedený dokument je zverejnený na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-zahorska-ves pod názvom "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Záhorská Ves".
Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť počas pracovnej doby na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie a môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 5 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky to je do 7. júla 2021.

Návrh VZN 5/2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.06.2021


Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.06.2021


010225 Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves, IDS BK 225 [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]

Nový spoj č. 9 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod. - preložený z linky 102418

102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky, IDS BK 240  [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]
Na spojoch linky 102418 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

Spoj č. 59 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:26 hod.
Spoj č. 61 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:27 hod.
Spoj č. 65 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:27 hod.
Spoj č. 103 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod., preložený na linku 010225.
Spoj č. 115 (X) - s odchodom Stupava, aut.st. o 13:30 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:27 hod., zmenený na čas s odchodom Stupava, aut.st. o 13:35 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:26 hod.
Spoj č. 117 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod.
Spoj č. 125 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod.
Spoj č. 145 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:24 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:22 hod.
Spoj č. 147 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod.
Spoj č. 128 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:51 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:00 hod.

Sčítanie obyvateľov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.06.2021


Vážení občania,
od 3 mája do 13. júna 2021 sa koná dosčítavanie obyvateľov pomocou asistovaného sčítania. K dnešnému dňu 11.6.2021 sa v našej obci sčítalo 94,17% obyvateľov.
Oznamujeme Vám, že sčítanie prebieha aj počas víkendu t.j. 12. a 13. júna. Kto sa ešte nesčítal, môže kontaktovať stacionárneho asistenta sčítania počas víkendu na tel. čísle 0902965904 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.

Návrh VZN O organizácií miestneho referenda v obci Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


Návrh VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


Návrh VZN O zneškodnení obsahu žúmp

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


Návrh VZN O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


Návrh Záverečného účtu za rok 2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.05.2021


Oznámenie o verejnom prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.05.2021 | Zmenené: 18.06.2021


Obec Záhorská Ves podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov začína dňa 28.05.2021 prerokovávať NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZÁHORSKÁ VES.

Lehota na prerokovávanie sa stanovuje do 30.06.2021

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Záhorská Ves. (zip, 72,7 MB)

Zistenie záujmu BSK očkovania mobilnou jednotkou

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 19.05.2021


Cieľom Bratislavského samosprávneho kraja je zabezpečiť vakcináciu aj takým občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť do priestorov očkovacích centier. Preto je zriadený formulár, prostredníctvom ktorého zisťuje záujem o očkovanie mobilnou jednotkou.

Formulár je dostupný na stránke BratislavskyKraj.sk:

https://bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou/

Komu je tento formulár určený:

1) Imobilným alebo ťažko mobilným obyvateľom Bratislavského kraja.

2) Ľuďom, ktorí sa nevedia sami dopraviť do očkovacieho centra (napríklad z dôvodu zlej dopravnej obslužnosti z miesta bydliska a pod.)

3) Pacientom so závažnou diagnózou, u ktorej je zvýšené riziko prenosu infekcie cestou do očkovacieho centra.

4) Ľuďom z marginalizovaných komunít.

Komu NIE JE tento formulár určený:

Všetkým ostatným, ktorí sa vedia bez väčších komplikácií dostaviť do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja. Vďaka tomu bude môcť mobilná očkovacia jednotka prísť tam, kde to ľudia naozaj potrebujú.

Preto dávame občanom do pozornosti takúto možnosť zaočkovanie sa proti COVID-19.

MOM, poskytovatel ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 11.05.2021


Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.04.2021


Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Záhorská Ves /čl. 11 ods. 9 písm. c/.
Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, vedenej na LV č. 1097, parc. č. 767/54 o výmere 10 m2 za účelom skladovania pneumatík na spätný zber. /v areáli Zberného dvora/.

Viac informácií nájdete TU v zverejnenom zámere.

Veľké ďakujem!

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 28.04.2021


Ako starosta obce sa chcem úprimne poďakovať vedeniu ZŠ za vybudovanie vonkajších priestorov našej školy.

Je to dôležité, hlavne v tejto dobe, ak môžu byť naše deti na vzduchu a pohybovať sa v takýchto krásnych priestoroch.

Nové vonkajšie priestory ZŠ

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii TU

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.04.2021


Od 26.04.2021 (pondelok) premávajú spoje v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania.

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.04.2021


Obez Záhorská Ves zverejňuje výsledok vybavenia petície za zníženie poplatku za vývoz fekálií do ČOV pre občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves podanej dňa 10. 3. 2021. Výsledok vybavenia nájdete tu v PDF dokumente.

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce.

Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, parc. reg. "E" Č. 758, vedenej na LV č. 1097, o výmere 4 m2 za účelom umiestnenia Novinového stánku.

Viac informácií k zámeru nájdete TU v PDF dokumente.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer predať majetok obce. Predmetom predaja sú pozemky obce.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zámer predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


Zámer predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku a výzva na predloženie cenových ponúk.

Predmet predaja: Hnuteľná vec: PLYNOVÝ HORÁK GB GANZ,typ ABG-30-D/F-2-1-O v počte 2ks.

Kompletné informácie  nájdete TU v PDF dokumente.

Vyhláška 13

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 22.01.2021


Vyhláška 14

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 22.01.2021


Uznesenie vlády SR č.30 zo 17. januára 2021

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 22.01.2021


Dôležitá informácia! Zmena účtu pri všetkých platbách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.01.2021


Účet vedený vo VÚB Banke bude natrvalo zrušený od 01.02.2021.

Nový účet bude vedený v banke ČSOB.
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Prosíme občanov, aby terajšie úhrady vedené do VÚB Banky uhrádzali od 01.02.2021 na nový účet v banke ČSOB.

Informácia na stiahnutie v PDF formáte.

Informácie k testovaniu v obci

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 19.01.2021


Vážení spoluobčania, v súvislosti s celoplošným testovaním Vás informujeme a upozorňujeme:
Testovanie sa uskutoční v dňoch 23. januára a 24. januára 2021, teda v sobotu a v nedeľu.
Testovanie bude prebiehať od 09:00 hodiny do 12:00 hodiny a od 13:00 hodiny do 18:00 hodiny. Posledný ster sa bude vykonávať podl'a záujmu.
Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
V našej obci je zriadené testovacie miesto pred kultúrnym domom a v priestoroch kultúrneho domu, ktoré bolo odobrené RÚVZ, budú tu pracovať 2 odberné tímy. Testovať bude zdravotnícky personál, pričom výsledok bude odovzdaný každému testovanému osobne v zalepenej obálke. V prípade pozitívneho výsledku budú v obálke informácie a povinnosti o vykonaní karantény.

Rozpis termínov pre testovanie podľa súpisných čísel domu, ako i ďalšie informácie k testovaniu nájdete TU v PDF dokumente.

Organizácia chodu ambulancie

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 12.01.2021


V súvislosti s opatreniami v boji proti ochoreniu koronavírusom je upravená organizácia chodu ambulancie lekára.

Podrobné informácie o chode ambulancie  počas pandémie (odber krvi, prevádzka ambulancie, predpisovanie liekov ) nájdete TU v PDF dokumente.

Uznesenie vlády SR č. 808

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 05.01.2021


Obecný úrad v režime nestránkových dní

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.01.2021


Lockdown od 01.01.2021

Obec Záhorská Ves žiada občanov a klientov obecného úradu, aby počas locdownu (t. j. do 24.01.2021) obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom

 • elektronicky (urad@zahorskaves.sk),
 • telefonicky (0948 550 050, 034/7780385),
 • osobne po telefonickom dohovore.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.01.2021


Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 01. januára 2021 zanikne mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Samuelovi Nerádovi podľa § 25 ods. 2 písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť "Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena kultúrno - športovej komisie" doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 17.12.2020.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

List starostu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.12.2020


Vážení spoluobčania,

na roky, ktoré v Záhorskej Vsi prežívame v kľude a spolupatričnosti sa akosi zabúda. Pokoj a láska, spolupatričnosť je niekde v hmle!
Do popredia idú arogantné sily, ktoré poznajú len nenávisť, hanobenie, urážanie, klamstvo.
Spoločnosť, aj u nás v obci sa polarizuje a malá menšina tu rozosieva vedome neistotu, nenávisť a urážanie!
Vznikajú z toho problémy, ktoré hraničia so zákonom a treba to riešiť! Vyzývam všetkých, ktorí už nevedia od závisti a nenávisti k obecnému úradu a mojej osobe čo robiť, aby brzdili, preverili a potom riešili. Aby si každý jeden občan plnil to, čo mu hovorí zákon. Klamstvá a polopravdy, ktoré rozosievajú títo „občania" po sociálnych sieťach sú semenom problémov. Preto nereagujte na nezmysly a klamstvá! Karma je zdarma!
Všetci vieme aká je Záhorská Ves, všetci vieme odkiaľ pochádzame a kde odpočívajú naši otcovia a matky!
Česť všetkým čestným občanom, ktorí si vážia poctivú robotu. Nezabúdajme na to! Naša Morava tečie stále rovnakým smerom!
Ďakujem.
Váš starosta

Testovacie odberné miesta – aktualizácia

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 21.12.2020


Od pondelka 21.12.2020 je zrušené odberné miesto v nemocnici.

Testovacie miesta KASÁRNE (Štúrova ulica, Juh)

 • každý pracovný deň 10.00 h - 18.00 h
 • posledný odber o 17.45 h

Testovacie miesta KAŠTIEĽ (Duklianskych hrdinov)

 • každý pracovný deň 10.00 h - 19.00 h
 • posledný odber o 18.45 h.

Dezinfekčná prestávka v kaštieli je v čase 14.00 - 15.00 h.

Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16. 12. 2020

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 18.12.2020


Tretie MOM v Malackách

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 14.12.2020


Po nemocnici a sídlisku Juh vzniká v Malackách tretie mobilné odberové miesto na bezplatné antigénové testovanie na ochorenie Covid-19. Otvorí sa v pondelok 14. decembra v pálffyovskom kaštieli.

Prevádzkovateľom bude súkromné zdravotnícke zariadenie Lasertherapy. Odberové miesto bude otvorené od pondelka 14. decembra každý pracovný deň od 10.00 h do 19.00 h s dezinfekčnou prestávkou medzi 14.00 h - 15.00 h. Jeho prevádzka sa predpokladá minimálne do 14. januára.

MOM v Stupave

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 11.12.2020


V Stupave sú zriadené 2 MOM, a to na Agátovej č. 1096/7 (Troyerovo námestie).

Prevádzkové hodiny:
1. odberové pracovisko: 10.00 - 18.00 hod.
2. odberové pracovisko: 12.00 - 20.00 hod.

Odbery sa budú vykonávať denne v pracovných dňoch, aj v týždni vianočných sviatkov (teda do 23. decembra 2020 vrátane). Po sviatkoch budú odberové tímy k dispozícii opäť od pondelka 28. decembra 2020.

Druhé MOM v Malackách

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 09.12.2020


Mobilné odberové miesto v Malackách v areáli kasární, Štúrova ulica /sídlisko Juh/ od 9.12.2020.

Streda 9.12. 10.00 h - 14.00 h
Štvrtok 10.12. 10.00 h - 14.00 h
Piatok 11.12. 10.00 h - 14.00 h

Pondelok 14.12. 10.00 h - 18.00 h
Utorok 15.12. 10.00 h - 18.00 h
Streda 16.12. 10.00 h - 18.00 h
Štvrtok 17.12. 10.00 h - 18.00 h
Piatok 18.12. 10.00 h - 18.00 h

Naďalej je zriadené aj mobilné odberové miesto v nemocnici pred poliklinikou. Na testovanie v nemocnici sa dostanete len s časenkou. Časenky sa vydávajú každý deň na začiatku testovania.

Zmena času odberu na MOM 2 v Malackách

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 09.12.2020


Na základe upresnenia MO SR došlo k zmene času odberu budúci týždeň na novovytvorenom MOM v priestoroch ubytovne VÚ 1201 na Štúrovej ulici č. 144 v Malackách:

Tento týždeň 9.-11.12.2020:
streda až piatok : 10,00 - 14,00 hod

Od budúceho týždňa:
pondelok až piatok : 10,00 - 18,00 hod

Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Na základe § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme občanom, že na webovom sídle ministerstva je zverejnený na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hotelovy-rekreacny-komplex-zahorska-ves
zámer navrhovanej činnosti Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves.
Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zverejnené: 03.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Zmeny cestovných poriadkov od 13.12.2020

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 02.12.2020


Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


Návrh - Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou...

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


Návrh - Prevádzkový poriadok fitness centra

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


Návrh - Prevádzkový poriadok Zberný dvor

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


MOM Malacky

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 23.11.2020


Mobilné odberové miesto (MOM) - antigénové testy - Nemocnica Malacky

Od pondelka 23.11. bude MOM otvorené v nasledovnom režime:
Pondelok: 8:00 -12.00
Utorok: 8:00 -12:00
Streda: 11:00 - 15.00
Štvrtok: 8:00 -12:00
Piatok: 11:00 - 15:00

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.11.2020


Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvatel'ov, domov a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné - výlučne elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie. Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


Mobilné odberné miesto Malacky - zmena

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 11.11.2020


Okresný úrad Malacky na základe požiadavky a upresnenia OR PZ Malacky, OR HaZZ Malacky v dôsledku zložitej dopravnej situácie na MOM Továrenská 1, Malacky sa toto odberné miesto dňom 11.11.2020 prekladá na Legionársku 882, Malacky ( oproti OR HaZZ Malacky ).

Otváracie hodiny v dňoch streda až piatok sú od 12.00 h do 20.00 h. Upozorňujeme, že zatiaľ ide iba o prevádzkové hodiny na tento týždeň.

Testuje sa antigénovými testami, čo znamená, že postup je presne ten istý, ako bol počas plošného testovania (registrácia, výter, čakanie na výsledok, certifikát). Testovanie je bezplatné.

Mobilné odberné miesto Malacky - OR HaZZ Malacky, Legionárska 882
(týždeň od stredy 11. novembra do piatku 13. novembra)

STREDA 11. novembra 12.00 h - 20.00 h
ŠTVRTOK 12. novembra 12.00 h - 20.00 h
PIATOK 13. novembra 12.00 h - 20.00 h

OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

Usmernenie Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 02.11.2020


Vyhláška ÚVZ SR č. 15

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 02.11.2020


Vyhláška ÚVZ SR č. 16

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 02.11.2020


Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 29.10.2020


Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržniu podmienok pre prijatie NZF

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.10.2020


INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 23.10.2020


Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Viac informácií o tom, ako bude celoplošné testovanie na COVID-19 prebiehať sa dozviete TU.

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

Zverejnenie prieskumu trhu

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 05.10.2020 | Zmenené: 08.10.2021


Zverejnenie prieskumu trhu na zákazku Investície do modernizácie vybavenia kuchyne a spoločenskej miestnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života.
Záznam z prieskumu trhu v PDF formáte

Uznesenie vlády - vyhlásenie núdzového stavu od 1. 10. 2020 a opatrenia vydané ÚVZ SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 01.10.2020


Opatrenia ÚVZ SR platné od 1. 10. 2020

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 01.10.2020


Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

Predmet predaja:
Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh hotelového a rekreačného komplexu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


VO - Zvýšenie energetickej efektívnosti „Centrum voľného času spolkov a združení – rekonštrukcia veľkej strechy

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 28.08.2020


Termín súťaže do 9. 9. 2020.

Kritériá:

 • Automatický výber
 • Anonymné 2. úroveň
 • Neuzatvorený kruh dodávateľov, nielen pre pozvaných.

Podklady:

Oznámenie o zrušení VO

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

Oznámenie o zrušení VO

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 19.08.2020


Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

Informácia od PZ SR ohľadom koronavírusu

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 24.06.2020


Na základe získaných informácií o plánovanom návrate obyvateľov SR zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny z dôvodu zabránenia a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR informujeme občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. ,,nie bezpečných krajín, resp. z rizikových krajín" na územie SR, o potrebe dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva. Tieto osoby sú povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok "RT-PCR" testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva SR.

Celý článok

Návrh - Monitorovacia správa PHSR

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


Opatrenie ÚVZ SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 27.05.2020


VÝZVA - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves – Zateplenie strechy – ploché strechy

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 11.05.2020


Krízový plán v zariadení Jeseň Života

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 07.05.2020


Cieľom je zabezpečiť postup pre všetkých zamestnancov zariadenia, keď sa zistí podozrenie nákazy u prijímateľa sociálnej služby (PSS) a určiť postup pri mimoriadnej situácii.

Krízový plán - dokument na stiahnutie

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 - otvorenie prevádzok a služieb a podmienky pri otvorení.

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 06.05.2020


V platnosti od 6.5.2020. Opatrenie informuje o otvorení prevádzok a služieb a o podmienkach, ktoré musia byť dodržané.

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 24.04.2020


FCC Slovensko Zohor upozorňuje občanov, že použité rúška, rukavice a ostatné hygienické pomôcky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky alebo vrecka a takto zabalený hygienický odpad vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad.
Použité rúška, rukavice, či vreckovky nepatria do triedeného odpadu!
Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.04.2020


Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v nasledovných dokumentoch.

Linky psychologickej prvej pomoci

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 16.04.2020


Linky psychologickej prvej pomoci V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID 19 pre ľudí v karanténe, seniorov, dospelých ľudí a deti sú v okrese Malacky funkčné linky psychologickej prvej pomoci.

Zoznam liniek psychologickej prvej pomoci nájdete TU v PDF dokumente.

Opatrenie ÚVZ SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 06.04.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 02.04.2020


Predmet predaja: Hnuteľná vec Čelný nakladač Trac-Lift TL 220 s lyžicou na traktor Zetor v počte 1ks v cene 1.500,-EUR.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 20.04.2020do 12,00 hod.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
5treda - 13.00 - 16.00 hod.

Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID-19

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.03.2020


Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19.

V období mimoriadnej situácie na Slovensku si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN"), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch.
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).

Viac informácií nájdete TU V PDF dokumente.

Zápisnica z krízového štábu z 27. 3. 2020

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 27.03.2020


Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. 3. 2020

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 20.03.2020


k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a nádzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenia uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania  práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020.

Uznesenie si môžete stiahnuť TU.

Opatrenie ÚVZ SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 17.03.2020


Uznesenie vlády SR č. 114

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 17.03.2020


Oznam pre občanov v karanténe

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 16.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Oznamujeme občanom, ktorí si nevedia zabezpečiť nákup základných potravín (ľudia v karanténe alebo v chorobe), volajte starostovi - 0948 550 050. Váš nákup bude zabezpečený!

ÚPSVR Malacky informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 10.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19). Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Úprava cestovných poriadkov-prázdninový režim

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 10.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských Škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno,t.j. 10.3.2020, Vám oznamujeme, že s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania sú upravené cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.

Správa koronavírus

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 09.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Okresný riaditeľ Policajného zboru Malacky Mgr. Peter Kubina ma informoval, že hraničné priechody sa zatvárať nebudú. Takto rozhodla Bezpečnostná rada SR v spolupráci s hraničnou políciou minulý týždeň. Rozdávať sa budú propagačné materiály na väčších hraničných priechodoch. Vo štvrtok 12.3. bude obecZ áhorská Vesr obiť chlórovú dezinfekciu na autobusových zastávkach, kompe, v MŠ a ZŠ, v kultúrnom dome, zdravotnom stredisku, v Jeseni života, v múzeu. Ak máte nejaké otázky, volajte starostovi na t.č. 0948 550 050, nešírme paniku!

Diabetologická ambulancia Malacky

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 09.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavírusom bude diabetologické centrum MUDr. Pavleovej v Malackách do odvolania zatvorené. Pacienti budú vybavovaní telefonicky, vrátane e-receptov.

Informácie o koronavíruse

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.03.2020


Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji je zriadená osobitná internetová stránka, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

Hotelový a rekreačný komplex vizualizácia 1

Celý článok

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Poďakovanie starostu

chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
Váš starosta Boris Šimkovič

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Stavanie máje
Foto Vybudovanie vonkajších priestorov ZŠ

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

cintoriny.sk

Virtuálny cintorín Záhorská Ves