Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuality - Oznamy

Správne konanie Výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.09.2022


Zberné plynové stredisko Záhorská Ves – zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.09.2022


Zberné plynové stredisko Záhorská Ves - zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7 navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava, IČO: 31392547. Obec Záhorská Ves určuje 10 dňovú lehotu pre uplatnenie písomného stanoviska verejnosťou.

Viac informácií v nasledujúcich dokumentoch:

  1. Informácie k uplatneniu písomného stanoviska verejnosťou
  2. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ZBERNÉ PLYNOVÉ STREDISKO ZÁHORSKÁ VES - ZRIADENIE A PREVÁDZKA ŤAŽOBNÉHO VRTU ZÁHORSKÁ VES 7

 

Správne konanie - výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.09.2022


Správne konanie — výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.09.2022


Dodatok č. 1 k VZN 1/2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.08.2022


Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.08.2022 | Zmenené: 26.08.2022


Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na podnikateľské účely.  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce – pomernej časti nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 40, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 96/1 o rozlohe 104,97 m2 a jej príslušenstva.

Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam k čipovaniu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 19.08.2022


Vážení občania, v prípade, že na stojisku pri rodinných domoch stojí viac smetných nádob pokope, prosíme Vás, aby si každý svoju nádobu označil menom a číslom domu.

Ďakujeme za pochopenie.

Odpočty vodomerov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2022


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 22.augusta 2022 začnú prebiehať v obci Záhorská ves odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke."

Ďakujeme za spoluprácu.

Zverejnenie začatia územného konania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 17.08.2022


Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Hotelový a rekreačný komplex na pozemkoch par.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. "C", v k.ú. Záhorská Ves.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa par. 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 16.08.2022


Stavba: Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Vodoprávne konanie vo veci  predĺženia lehoty výstavby.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Ćipovanie smetných nádob

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.08.2022


Vážení spoluobčania,

v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23.8.2022 do 26.8.2022, od 6.9.2022 do 9.9.2022 a od 20.9.2022 do 23.9.2022.

Leták PDF

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.08.2022


Vážení spoluobčania,
bol vypracovaný Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2022 Obce Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva a preto Vás prosíme, abyste si zatiaľ nemenili platné občianske preukazy. Schválením tohto Dodatku č.1 Obecným zastupiteľstvom v Záhorskej Vsi si ich nebudete musieť meniť.

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 1/2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.08.2022


Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet nájmu, zverejňuje zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmet nájmu :
Časť nehnuteľnosti - nájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, parc. č. 95, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova CVČ) o výmere 25 m2, za účelom prevádzkovania letnej terasy, vybudovania pergoly o rozmere 3 x 6m s možnosťou vonkajšieho sedenia pri budove CVČ na obdobie júl - september 2022 .

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2 - ďalej len „nehnuteľnosť".

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh zmluvy

Ponuka práce s ubytovaním

Kategória: Rôzne | Pridané: 18.07.2022


Ponuka práce v sklade v Dunajskej strede s ubytovaním. Viac informácií TU.

Oznam o zmene názvov ulíc

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.07.2022


Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 11/2022 zo dňa 28.02.2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obec Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva číslo 1/2022. Obec všetky údaje doplnila do registra adries. Občania si na základe zmeny názvu ulice majú povinnosť vybaviť nový občiansky preukaz (uvedená zmena je vykonaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bezplatne z dôvodu zmeny názvu ulíc). Následne treba túto zmenu oznámiť aj príslušným inštitúciám (zdravotná poisťovňa, zamestnávateľ, ÚPSVAR, banka, komerčné poisťovne, v prípade podnikateľov živnostenský a obchodný register, v prípade dôchodcov sociálna poisťovňa).

Zoznam ulíc so zmeneným názvom nájdete TU v PDF dokumente.

Inflačná pomoc

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.07.2022


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.06.2022


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. júna 2022, od 08:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh Dodatok č. 14 k VZN č. 3/2008

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.06.2022


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


bec Záhorská Ves zverejňuje oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena v prospech Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach.

Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena - PDF dokument

Stavebné povolenie - Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 13.06.2022


Zvýšená miera množenia tzv. domácich komárov

Kategória: Rôzne | Pridané: 30.05.2022


Dobrovoľníci z obcí v rámci BSK zaznamenali v týchto dňoch zvýšenú mieru množenia tzv. domácich komárov (komáre rodu Culex).

Na rozdiel od záplavových komárov sa domáce komáre liahnu v blízkom okolí ľudských obydlí - od sudov na dažďovú vodu až po zanedbané melioračné kanály či trvalé vodné nádrže v okolí obcí. Ich dolet je krátky, asi do 800m, avšak obyvateľov okolitých obydlí vedia trápiť až do neskorej jesene.
A práve občania sami vedia urobiť obrovský kus práce v prevencii pred množením týchto komárov.

Pripravili sme pre Vás informačný leták, ako si s domácimi komármi poradiť, ktorý si stiahnete TU.

Štrajková pohotovosť

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 26.05.2022


Mesta a obce v štrajkovej pohotovostiVážení občania,

Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého členom je aj naša obec vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú návrhy z rezortu financií a dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Vďaka daňovej reforme nastanú výpadky príjmov obcí vo výške presahujúcu 600 miliónov Eur, čím sa významne okliešti fungovanie samospráv. Vláda SR sa rozhodla nedostatok financií riešiť na úkor samospráv.

Mestá a obce štyroch okresov- Senica, Malacky, Myjava a Skalica posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň:

vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý nastal schválením protiinflačného balíčka, na základe čoho je ohrozené fungovanie základných funkcií samospráv, nakoľko tento bude mať priamy dopad na rozpočty miest a obcí.

Štrajková pohotovosť je vyhlásená do konca júna, následne bude prehodnotená situácia. V prípade, že sa nič nezmení združenie je pripravené vstúpiť do ostrého štrajku.

Táto protestná akcia proti Vláde SR a Ministerstvu financií SR sa nesie pod heslom: Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť.

Za vzniknuté nepohodlie sa ospravedlňujeme.

Návrh VZN č.3/2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.05.2022


Návrh - Monitorovacia správa PHSR za rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska a ubytovaní v SR v ukrajinskom, anglickom a v slovenskom jazyku

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 13.05.2022


Oznámenie o začatí stavebného konania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 05.05.2022


Stavba Komunikácie a spevnené plochy na pozemku par.č. 804/18, 804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves.
Žiadateľ: EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67

Oznámenie o začatí stavebného konania, PDF dokument

Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.05.2022


Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nadbytočného majetku obce:
pozemky v katastrálnom území Diva (zastavané plochy a nádvoria), dom a garáž.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznam stavebného úradu

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 25.04.2022


Oznamujeme občanom, ktorí majú záujmem o riešenie požiadaviek ohľadom stavieb a podávaní žiadosti na stavebný úrad nemusia cestovať do Malaciek, ale môžu konzultovať každý nepárny týždeň v stredu s pracovníčkou stavebného úradu pre obec Záhorská Ves s pani Firčovou Miriam, ktorá bude prítomná na obecnom úrade v Záhorskej Vsi v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod..

Zrušené plánované OZ 13.4.2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.04.2022


Týmto oznamujeme, že plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obci Záhorská Ves sa dňa 13.4.2022 konať nebude.

Informácia o dočasnom útočisku pre odídencov z Ukrajiny

Kategória: Rôzne | Pridané: 06.04.2022


Informačný leták v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku s informáciami o dočasnom útočisku pre štátnych občanov Ukrajiny, podmienkach ubytovania, zdravotnej staorstlivosti, vzdelávania, pomoci v hmotnej núdzi ... si môžete stiahnuť TU.

Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.03.2022


V mnohých mestách a obciach našli svoje dočasné bydlisko vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo všetky potrebné informácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na stránke https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vojnových utečencov zverejnila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

Leták na stiahnutie vo formáte PDF

Odporúčania hlavného hygienika SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 31.03.2022


Výzva na zaplatenie hrobových miest

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 25.03.2022


Obec Záhorská Ves ako prevádzkovatel' pohrebiska v obci Záhorská Ves, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade.
V zmysle zákona Č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č.4/2006 je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Výzva na stiahnutie v PDF formáte

Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2022


Humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.03.2022


Vážení občania,
ľudia na Slovensku súcitia s obyvateľmi na Ukrajine. Včera zasadal krízový štáb obce Záhorská Ves, ktorý prijal rozhodnutie o možnosti pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. Na krízovom štábe v Záhorskej Vsi sa dohodlo, že sa uskutoční humanitárna zbierka na pomoc Ukrajine a to formou zberu zdravotníckeho materiálu a materiálu osobnej hygieny. Občania, ktorí majú záujem pomôcť môžu v sobotu 5. marca v čase od 10.00 hod do 12.00 hod do hasičskej zbrojnice priniesť mydlá, šampóny, zubné pasty, zubné kefky, toaletný papier, detské plienky, jednorazové podložky, vlhčené utierky, dámske hygienické potreby, kuchynské utierky, vrecia na odpad, respirátory.

Ďakujeme.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.03.2022


Obec Záhorská Ves Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch:

Pomoc pre Ukrajinu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.03.2022


Vážení občania,
obec Záhorská Ves sa pripája k solidarite občanov Ukrajiny a je pripravená, ak bude treba, okamžite pomôcť ľudom postihnutým vojnou na Ukrajine.
Preto bol vytvorený oficiálny web s info: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie atď. Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené: tel. č. 02/4859 3312 alebo email: pomocpreukrajinu@minv.sk.

OcÚ Záhorská Ves a starosta obce

Úroveň vytriedenia KO v roku 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2022


Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.02.2022


loga

Názov projektu: Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

Kód projektu: IROP-CLLD-Q391-512-002-017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Viac informácií o projekte nájdete TU

Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.02.2022


Zber kuchynského odpadu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.01.2022


Vážení občania, v našej obci zavádzame zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Každá domácnosť obdržala zdarma plastové vedierko a špeciálne kompostovateľné vrecká. Obyvatelia sa pri zbere kuchynského odpadu môžu riadiť informačným letákom, ktorý obdržali s vedierkom.
Vývoz kuchynského odpadu sa bude realizovať 1 x za dva týždne počas zimných mesiacov a 1 x za týždeň počas letných mesiacov. Zber bude prebiehať priamo z Vašich domácnosti vždy v stredu, kýblik vyložíte ráno pred bránu. Na zber kuchynského odpadu nepoužívajte plastové vrecká, odpad zbierajte do kompostovateľných vrecúšok. Pri bytových domoch budú 120 l nádoby na kuchynský odpad hnedej farby.
Zberom bioodpadu spoločne chránime životné prostredie, pretože tieto odpady nepôjdu zbytočne na skládku.

Najbližšie termíny zvozov:
26.01.2022
09.02.2022
23.02.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

Zber kuchynského odpadu - informácia na stiahnutie v PDF formáte

Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.01.2022


Projekt Pohybom ku zdraviu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2022


V mesiaci november 2021 bol na dvore materskej škôlky zrealizovaný projekt „Pohybom ku zdraviu".

Bratislavský samosprávny kraj

V materskej škôlke bolo osadené herné zariadenie pyramída lezecká s dopadovou plochou, projekt bol spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom sumou vo výške 2000 Eur.

Projekt Pohybom ku zdraviu - PDF dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 12.01.2022


Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne - bytový dom - Záhorska Ves

Viac informácií k výzve  nájdete v nasledovných dokumentoch:

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.01.2022


Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka je spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom.
Individuálna dotácia z BSK 2021.

Bola uskutočnená rekonštrukcia kúrenia a renovácia podláh na vybudovanie novej triedy.

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka  - PDF oznam

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.12.2021


Pozor! Zebra na ceste – bezpečný priechod pri Materskej škole

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2021


V rámci grantového programu MUNICIPALITY 2020 - POZOR! ZEBRA NA CESTE, ktorého vyhlasovateľom je ČSOB Nadácia, bol Obci Záhorská Ves schválený grant vo výške 4 600,00 EUR. Finančné prostriedky z tohto grantu boli využité na zviditeľnenie a nové osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole. Realizáciou projektu prispejeme k celkovému zlepšeniu dopravnej situácie v obci Záhorská Ves a hlavne k vyššej bezpečnosti pre deti.
Na "Osvetlenie priechodu pre chodcov pri Materskej škole" obec získala grant vo výške 4 600,- EUR.

CSOB

Osvetlenie priechodu pri MS

Správa v PDF formáte

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 - PDF dokument na stiahnutie

PHSR, Monitorovacia správa za rok 2020 - Návrh

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


  • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022, Monitorovacia správa za rok 2020 - PDF dokument
  • Monitorovacia správa za rok 2020 - tabuľky - PDF dokument

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 5/2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2021


Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


Obec Záhorská Ves zverejňuje Z Á M E R na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves.

Osobitný zreteľ: Budova ohrozuje bezpečie a zdravie obyvateľov vedľajšej nehnuteľnosti. Stav vyžaduje okamžité riešenie.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznam

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.11.2021


Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy na pevnej telefonickej linke na OcÚ (034/7780385), Vás žiadame kontaktovať OcÚ na mobilné číslo 0902 965 904, až do odvolania. Ďakujeme.

Nový autobusový dopravca

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.10.2021


Od 15. novembra 2021 bude v obciach a mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 14.07.2021


Názov zákazky: Dodávka traktorovej kosačky - mulčovacia

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.7.2021 do 12:00

Viac informácií nájdete TU vo Výzve na predloženie cenovej ponuky

Platené MOM prevádzky od 6. 7. 2021

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 01.07.2021


Oznamujeme občanom, že od 6. 7. 2021 budú zriadené platené MOM prevádzky.

Testovanie prebieha antigénovými testami z nosa a nosohltana a taktiež antigénovými testami zo slín. Jednotková cena je 10,- € vrátane DPH za vykonaný test.

Občania sa môžu objednávať aj online, výsledok im bude doručený formou SMS a do e-mailu im bude zaslaný certifikát - bez čakania v rade. Objednávať sa môžete na: https://royalmedic.rychlejsie.sk/#/register

V prípade, že potrebujete výsledok testu v tlačenej forme, bude k dispozícií v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Prevádzkovateľ MOM: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zoznam MOM prevádzok v okolí obce Záhorská Ves aj s otváracími hodinami nájdete TU v PDF dokumente.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 30.06.2021


Názov zákazky: Znižovanie populácie komárov chemickým postrekom

Podrobnejšie informácie týkajúce sa Výzvy nájdete TU v PDF dokumente

Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 15.06.2021


010225 Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves, IDS BK 225 [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]

Nový spoj č. 9 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod. - preložený z linky 102418

102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky, IDS BK 240  [cestovný poriadok na stiahnutie v PDF formáte TU]
Na spojoch linky 102418 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

Spoj č. 59 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 15:26 hod.
Spoj č. 61 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:30 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 15:27 hod.
Spoj č. 65 (6+) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:29 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:27 hod.
Spoj č. 103 (X) - s odchodom Zohor, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 5:54 hod., preložený na linku 010225.
Spoj č. 115 (X) - s odchodom Stupava, aut.st. o 13:30 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:27 hod., zmenený na čas s odchodom Stupava, aut.st. o 13:35 hod. a s príchodom Suchohrad, Karlov dvor o 14:26 hod.
Spoj č. 117 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:21 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:18 hod.
Spoj č. 125 (6+) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 19:18 hod.
Spoj č. 145 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 18:00 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:24 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 19:22 hod.
Spoj č. 147 (X) - s odchodom Bratislava, AS o 14:00 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:16 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 13:55 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:13 hod.
Spoj č. 128 (X) - s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 16:51 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:00 hod.

Sčítanie obyvateľov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 11.06.2021


Vážení občania,
od 3 mája do 13. júna 2021 sa koná dosčítavanie obyvateľov pomocou asistovaného sčítania. K dnešnému dňu 11.6.2021 sa v našej obci sčítalo 94,17% obyvateľov.
Oznamujeme Vám, že sčítanie prebieha aj počas víkendu t.j. 12. a 13. júna. Kto sa ešte nesčítal, môže kontaktovať stacionárneho asistenta sčítania počas víkendu na tel. čísle 0902965904 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.04.2021


Od 26.04.2021 (pondelok) premávajú spoje v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania.

Dôležitá informácia! Zmena účtu pri všetkých platbách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.01.2021


Účet vedený vo VÚB Banke bude natrvalo zrušený od 01.02.2021.

Nový účet bude vedený v banke ČSOB.
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Prosíme občanov, aby terajšie úhrady vedené do VÚB Banky uhrádzali od 01.02.2021 na nový účet v banke ČSOB.

Informácia na stiahnutie v PDF formáte.

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.01.2021


Lockdown od 01.01.2021

Obec Záhorská Ves žiada občanov a klientov obecného úradu, aby počas locdownu (t. j. do 24.01.2021) obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom

  • elektronicky (urad@zahorskaves.sk),
  • telefonicky (0948 550 050, 034/7780385),
  • osobne po telefonickom dohovore.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.01.2021


Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 01. januára 2021 zanikne mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Samuelovi Nerádovi podľa § 25 ods. 2 písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť "Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena kultúrno - športovej komisie" doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 17.12.2020.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Zmena času odberu na MOM 2 v Malackách

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 09.12.2020


Na základe upresnenia MO SR došlo k zmene času odberu budúci týždeň na novovytvorenom MOM v priestoroch ubytovne VÚ 1201 na Štúrovej ulici č. 144 v Malackách:

Tento týždeň 9.-11.12.2020:
streda až piatok : 10,00 - 14,00 hod

Od budúceho týždňa:
pondelok až piatok : 10,00 - 18,00 hod

Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Na základe § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme občanom, že na webovom sídle ministerstva je zverejnený na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hotelovy-rekreacny-komplex-zahorska-ves
zámer navrhovanej činnosti Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves.
Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zverejnené: 03.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


Mobilné odberné miesto Malacky - zmena

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 11.11.2020


Okresný úrad Malacky na základe požiadavky a upresnenia OR PZ Malacky, OR HaZZ Malacky v dôsledku zložitej dopravnej situácie na MOM Továrenská 1, Malacky sa toto odberné miesto dňom 11.11.2020 prekladá na Legionársku 882, Malacky ( oproti OR HaZZ Malacky ).

Otváracie hodiny v dňoch streda až piatok sú od 12.00 h do 20.00 h. Upozorňujeme, že zatiaľ ide iba o prevádzkové hodiny na tento týždeň.

Testuje sa antigénovými testami, čo znamená, že postup je presne ten istý, ako bol počas plošného testovania (registrácia, výter, čakanie na výsledok, certifikát). Testovanie je bezplatné.

Mobilné odberné miesto Malacky - OR HaZZ Malacky, Legionárska 882
(týždeň od stredy 11. novembra do piatku 13. novembra)

STREDA 11. novembra 12.00 h - 20.00 h
ŠTVRTOK 12. novembra 12.00 h - 20.00 h
PIATOK 13. novembra 12.00 h - 20.00 h

OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

Usmernenie Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 02.11.2020


Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

Predmet predaja:
Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh hotelového a rekreačného komplexu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


VO - Zvýšenie energetickej efektívnosti „Centrum voľného času spolkov a združení – rekonštrukcia veľkej strechy

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 28.08.2020


Termín súťaže do 9. 9. 2020.

Kritériá:

  • Automatický výber
  • Anonymné 2. úroveň
  • Neuzatvorený kruh dodávateľov, nielen pre pozvaných.

Podklady:

Oznámenie o zrušení VO

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

Oznámenie o zrušení VO

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 19.08.2020


Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

Návrh - Monitorovacia správa PHSR

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


VÝZVA - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves – Zateplenie strechy – ploché strechy

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 11.05.2020


Krízový plán v zariadení Jeseň Života

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 07.05.2020


Cieľom je zabezpečiť postup pre všetkých zamestnancov zariadenia, keď sa zistí podozrenie nákazy u prijímateľa sociálnej služby (PSS) a určiť postup pri mimoriadnej situácii.

Krízový plán - dokument na stiahnutie

Linky psychologickej prvej pomoci

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 16.04.2020


Linky psychologickej prvej pomoci V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID 19 pre ľudí v karanténe, seniorov, dospelých ľudí a deti sú v okrese Malacky funkčné linky psychologickej prvej pomoci.

Zoznam liniek psychologickej prvej pomoci nájdete TU v PDF dokumente.

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

Kategória: Verejné obstarávanie | Pridané: 02.04.2020


Predmet predaja: Hnuteľná vec Čelný nakladač Trac-Lift TL 220 s lyžicou na traktor Zetor v počte 1ks v cene 1.500,-EUR.

Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 20.04.2020do 12,00 hod.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
5treda - 13.00 - 16.00 hod.

Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

Oznam pre občanov v karanténe

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 16.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Oznamujeme občanom, ktorí si nevedia zabezpečiť nákup základných potravín (ľudia v karanténe alebo v chorobe), volajte starostovi - 0948 550 050. Váš nákup bude zabezpečený!

ÚPSVR Malacky informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 10.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19). Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Úprava cestovných poriadkov-prázdninový režim

Kategória: Koronavírus COVID-19 | Pridané: 10.03.2020 | Zmenené: 17.03.2020


Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských Škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno,t.j. 10.3.2020, Vám oznamujeme, že s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania sú upravené cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

Hotelový a rekreačný komplex vizualizácia 1

Celý článok

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Info k čipovaniu smetných nádob

Vážení spoluobčania,
v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

Celý článok

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Streda: od 12.00 do 17.00
Sobota: od 10.00 do 14.00

Poďakovanie starostu

chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
Váš starosta Boris Šimkovič

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad separovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme - plagát

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
Foto Stavanie máje

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

cintoriny.sk

Virtuálny cintorín Záhorská Ves