Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Úradná tabuľa – stavebný úrad

Zverejnenie začatia územného konania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 17.08.2022


Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Hotelový a rekreačný komplex na pozemkoch par.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. "C", v k.ú. Záhorská Ves.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa par. 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 16.08.2022


Stavba: Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Vodoprávne konanie vo veci  predĺženia lehoty výstavby.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Stavebné povolenie - Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 13.06.2022


Oznámenie o začatí stavebného konania

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 05.05.2022


Stavba Komunikácie a spevnené plochy na pozemku par.č. 804/18, 804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves.
Žiadateľ: EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67

Oznámenie o začatí stavebného konania, PDF dokument

Oznam stavebného úradu

Kategória: Úradná tabuľa – stavebný úrad | Pridané: 25.04.2022


Oznamujeme občanom, ktorí majú záujmem o riešenie požiadaviek ohľadom stavieb a podávaní žiadosti na stavebný úrad nemusia cestovať do Malaciek, ale môžu konzultovať každý nepárny týždeň v stredu s pracovníčkou stavebného úradu pre obec Záhorská Ves s pani Firčovou Miriam, ktorá bude prítomná na obecnom úrade v Záhorskej Vsi v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod..

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Info k čipovaniu smetných nádob

Vážení spoluobčania,
v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

Celý článok

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Streda: od 12.00 do 17.00
Sobota: od 10.00 do 14.00

Poďakovanie starostu

chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
Váš starosta Boris Šimkovič

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad separovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme - plagát

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
Foto Stavanie máje

Najnovšie dokumenty

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

cintoriny.sk

Virtuálny cintorín Záhorská Ves