História obce

Z histórie Uhorskej Vsi

Obec bola osídlená od praveku, so sídliskami s vplyvmi unětickej kultúry, maďarovskej, volútovej, lengyelskej i kanelovej keramiky, s osídlením rímsko-barbarským i slovanským z čias Veľkej Moravy.

Jej existencia je doložená z roku 1301 pod názvom Magyarfalu, kedy tu bol pánom syn Andreja Magariho Tomáš Magari. V roku 1310 sa stal majiteľom obce Jakub Jánoki. Bola to stará tótska /maďarská/ dedina, ktorá sa časom poslovenčila.

Za feudalizmu to bola poddanská dedina panstva hradu Plaveč / malackého panstva /. V prvej polovici 16.storočia bola obec pre- vrstvená chorvátskymi kolonistami. Už vtedy tu bola tridsiatková stanica / po latinsky tricesima, po maďarsky harmincz, po chorvátsky harmica  v Uhorsku to bol názov cla, ktoré sa vyberalo vo výške jednej tridsatiny z ceny tovaru./

V roku 1678 bol v obci postavený kostol v barokovom slohu s predstavanou vežou, hlavným oltárom a  dvoma bočnými oltármi. Kostol bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a sv. Kataríne mučenici. Oba obrazy boli umiestnené nad sebou, hore bola sv. Katarína, dole sv. Michal. Ľavý bočný oltár bol pôvodne zasvätený svätým mučeníkom Fabiánovi a Šebastiánovi, pravý bočný oltár bol zasvätený sv. Floriánovi. Tento kostol slúžil veriacim 260 rokov. Na Vianoce 1937 sa chórus pod ťarchou veriacich prevalil, preto ho roku 1938 zbúrali a zariadenie neskôr previezli do nového kostola. Dnes tam stojí kríž / je to v časti obce Zákostelí /.

V rokoch 1703 - 1711 cisárske vojská dedinu vydrancovali a vypálili, k tomu sa pridal aj ukrutný mor v roku 1708. V roku 1720 mala potom obec iba 30 daňovníkov. Do rúk Pálfiho rodiny sa obec dostala v 18.storočí a Mikuláš Pálfi ju ovládal aj v 19.storočí.

Roku 1828 mala obec 112 domov a 800 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom, živili sa aj ry- bolovom, boli tiež roľníkmi, pestovali zeleninu, vyrábali úžitkové predmety z prútia, tŕstia, predávali ich aj vo Viedni.

V roku 1870 bol v obci postavený cukrovar spoločnosťou okolo Maxa Löwbeera. Patril k najväčším v Európe a v prevádzke bol do roku 1949. Cukor z neho sa vyvážal do Rakúska, na to bola postavená aj elektrifikovaná železnička cez drevený most nad riekou Moravou do Angernu na železničnú stanicu. Most, ktorý bol postavený pred stavovskými povstaniami, bol v roku 1711 cisárskymi vojskami zničený a potom novopostavený drevený most slúžil svojmu účelu až do 2. svetovej vojny, kedy bol vyhodený do povetria ustupujúcimi fašistickýni vojskami.

V roku 1927 bola vystavaná Masarykova štátna ľudová i meštianska škola a riaditeľovi školy J. Fohlovi bola odovzdaná do prevádzky 27. júna 1927. Vyučovanie začalo 4. septembra 1927. Rok 1940 bol rokom vysviacky nového kostola. Bol postavený na mieste bývalej prvej jednotriednej cirkevnej školy z roku 1837 a na mieste bývalého konzumu/ potravinársky obchod/. Nový kostol projektoval Ing.arch. Fr. Florians, stavbu vykonávali stavitelia Štern a Blažko z Malaciek. Základný kameň vysvätili dôstojní páni Anton Kompánek z Uhorskej Vsi a Frant. Kovalík z Hochštetna. Postavený bol r. 1940.

Po prechode frontu v apríli 1945 nastali v Uhorskej Vsi spoločenské, hospodárske i politické premeny a od 1. januára 1949 nesie naša obec nový názov - ZÁHORSKÁ VES. Predtým to boli rôzne názvy:
r. 1557 Magyarfalw, 1773 Uherszkawesz, 1786 Uherská Ves, 1920 Uhorská Ves pri Morave, 1927 Uhorská Ves / Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Bratislava 1978 /. Za Rakúsko-Uhorska sa obec nazývala Magyarfalu / v r. 1906 sa na tom uznieslo vtedajšie obecné zastupiteľstvo / a Ungerein. V ústnom podaní na Záhorí však občania Záhorskej Vsi zostávajú stále „Uhrané " .

Mgr. Oto Šimkovič

Fara a kostol okolo r. 1928

Pohlad z veže starého kostola

Uhorská Ves - stará pohladnica

Články

Späť na Históriu obce - úvod

HORE