Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra obce aktuálne vykonáva: Mgr. Rúth Kaderová

Kontakt: kontrolor@zahorskaves.sk


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon"), vydal starosta obce Záhorská Ves Smernicu č.1I2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávatel'a je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Záhorská Ves Mgr. Rúth Kaderová.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať: - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

- písomne na adresu:
Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves
Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 29/184
900 65 Záhorská Ves Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

- elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves: kontrolor@zahorskaves.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Správy kontrolóra

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na I. polrok 2022 pdf    [210.01 KB] -
07.04.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na II. polrok 2022 pdf    [227.31 KB] -
10.09.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 pdf    [230.19 KB] -
08.07.2021 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 pdf    [1.62 MB] -
12.01.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 pdf    [255.78 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 pdf    [241.1 KB] -
24.11.2020 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 pdf    [267.61 KB] -
10.03.2020 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019 pdf    [632.03 KB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019 pdf    [1.13 MB] -
10.03.2020 Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019 pdf    [1.44 MB] -