Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Policajt Róbert radí

« « NA PROJEKTY MŠ


FOTOGALÉRIA A AKTIVITY


RADY POLICAJTA RÓBERTA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU

Projekt je rozpracovaný na celý školský rok. V školskom roku 2016/2017 bude realizovaný len v slovenskom jazyku, a raz za dva mesiace sa stretnú všetky triedy, prípadne každá trieda samostatne a riešia rôzne úlohy z dopravnej výchovy, ktoré v priebehu mesiaca môžu reálne zažiť napríklad na vychádzke. V mesiaci september policajt Róbert radí ako zvládnuť bezpečný prechod cez cestu. V novembri s policajtom Róbertom budeme poznávať dopravné značky a triediť dopravné prostriedky a v tvorivých dielňach aplikujeme získané poznatky pri tvorení z papiera, odpadového materiálu. V marci budeme s policajtom Róbertom cestovať hromadnou dopravou, autom na bicykli a zároveň sa naučíme základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho. V máji nám policajt Róbert pripraví dopravný kvíz plný zábavných úloh, hádaniek s dopravnou tematikou, a to na interaktívnej tabuli. Posledný mesiac v školskom roku sa policajt Róbert pozrie na školskom dopravnom ihrisku na to, čo všetko sa deti naučili, ako vedia aplikovať získané vedomosti o základných pravidlách týkajúcich sa cestnej premávky.
Očakávaným prínosom projektu je zatraktívnenie učebného procesu detí, väčšie možnosti používať digitálne technológie a aplikovať získané vedomosti na dopravnom ihrisku, ktoré je už momentálne v procese výstavby. Deťom budú poskytnuté nové dimenzie získavania poznatkov a zlepší sa povedomie detí o bezpečnom pohybe na rušných cestách. 


Policajt Róbert vám radí všetečne, slovensky, nemecky, na cesty bezpečne

V súčasnej spoločnosti sa čoraz viac zväčšuje dopravný ruch, a to nielen v mestách, ale už aj na vidieku. V projekte Policajt Róbert vám radí všetečne, slovensky, nemecky na cesty bezpečne sme sa zamerali na to, ako interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym zapájaním detí i rodičov do vzdelávacieho procesu naučiť deti dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti na cestách. Motivačná postavička policajta Róberta deťom radí, ako sa správať na ceste, naviguje ich, zasahuje pri praktických činnostiach, preveruje znalosti z dopravnej výchovy v slovenskom i nemeckom jazyku.
V edukačných aktivitách budú využívané piesne, hry, riekanky a hádanky z dopravnou tematikou. Keďže spoločnosť neustále napreduje, v rámci projektu majú deti možnosť využívať IKT, a to interaktívnu tabuľu vďaka grantu na podporu projektu od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Vynakladáme veľké úsilie, aby sme dosiahli porovnateľné, ak nie lepšie výsledky s inými materskými školami, nakoľko značný počet našich detí je z menej podnetného a sociálne znevýhodneného prostredia. Zakúpenie drahých učebných pomôcok je v úzadí pred zabezpečením základných potrieb prevádzky školy. Pretože dosahujeme veľmi dobré výsledky vo výučbe nemčiny, ktorá v našej materskej škole prebieha vďaka projektu Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov, zaslúžia si aj deti v najzápadnejšej obci na Slovensku pracovať s modernými učebnými pomôckami.
Projekt je rozpracovaný na celý školský rok, čiže na desať mesiacov. Raz mesačne sa stretnú všetky triedy a riešia rôzne úlohy z dopravnej výchovy, ktoré v priebehu mesiaca môžu reálne zažiť napríklad na vychádzke. V mesiaci september policajt Róbert radí ako zvládnuť bezpečný prechod cez cestu. V októbri policajt Róbert spolu so zajačikom Becepáčikom pomôžu deťom zorientovať sa v dopravných predpisoch. V novembri policajt Róbert radí na dopravnom ihrisku ako sa riadiť podľa svetelnej signalizácie. V decembri policajt Róbert so zajačikom Becepáčikom poukážu na dopravný ruch v meste a na vidieku. V januári si policajt Róbert preverí znalosti detí v dopravnom kvíze. Vo februári deti spolu s policajtom Róbertom sa naučia rozlíšiť dopravné prostriedky. V marci sa policajt Róbert ocitne na vernisáži, ktorú pripravia deti zo svojich obrázkov. V apríli policajt Róbert kontroluje, ako deti dodržiavajú jeho rady na vychádzke. V máji policajt Róbert riadi a zasahuje, aby si deti zapamätali dôležité čísla na privolanie pomoci pri nebezpečenstve /hasiči, policajti, záchranári/. V júni policajt Róbert pripraví besedu s policajtmi a svoje vedomosti si budú môcť overiť na mobilnom dopravnom ihrisku. Na záver deti získajú medaily, diplomy a bezpečnostné prvky.
Očakávaným prínosom projektu bude zatraktívnenie učebného procesu detí, väčšie možnosti hrať sa s cudzím jazykom prostredníctvom edukačných programov. Deťom budú poskytnuté nové dimenzie získavania poznatkov a zlepší sa povedomie detí o bezpečnom pohybe na rušných cestách.
Na prvej hodine v septembri nám rozdával rady ako sa stať správnym chodcom i cyklistom, ako správne prejsť cez priechod pre chodcov, čo musíme nosiť, aby nás vodiči dopravných prostriedkov videli. Spolu s lektorkou nemeckého jazyka Mgr. Jankou Báchorovou sa deti naučili aj niečo nové po nemecky - názvy dopravných značiek, nemeckú básničku, ale i veľa iného.
Druhýkrát sme sa s policajtom Róbertom stretli v októbri. Zoznámili sme sa i so zajačikom Becepáčikom, ktorý prišiel z lesa na návštevu do mesta. Deti z materskej školy ho však museli naučiť, ako správne prejsť cez priechod pre chodcov a čo znamená zelený a červený panáčik na semafore.
V novembri sme sa s deťmi i policajtom Róbertom ocitli na dopravnom ihrisku. V našej materskej škole sme mohli privítať návštevu - tety a ujov z okolitých miest, ba dokonca z Rakúska, ktorý sa prišli pozrieť, čo všetko sme sa už vďaka Policajtovi Róbertovi a pani učiteľkám naučili. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia ste nás mohli vidieť aj v televízii RTVS v relácii Autosalón 8.12.2013, v ktorej bola odvysielaná reportáž o nás, o našom projekte.

Aktivity s policajtom Róbertom
v MŠ r. 2014 a 2015