Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Voľby

  Občan


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Správne konanie Výrub drevín

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.09.2022


  Upovedomenie o začatí správneho konaniavo veci vydania súhlasu - výrubu drevín, žiadateľ Schneiderová Terézia.

  Zberné plynové stredisko Záhorská Ves – zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.09.2022


  Zberné plynové stredisko Záhorská Ves - zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7 navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava, IČO: 31392547. Obec Záhorská Ves určuje 10 dňovú lehotu pre uplatnenie písomného stanoviska verejnosťou.

  Viac informácií v nasledujúcich dokumentoch:

 • Informácie k uplatneniu písomného stanoviska verejnosťou
 • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ZBERNÉ PLYNOVÉ STREDISKO ZÁHORSKÁ VES - ZRIADENIE A PREVÁDZKA ŤAŽOBNÉHO VRTU ZÁHORSKÁ VES 7
 •  

  Správne konanie - výrub drevín

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.09.2022


  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - výrub náletových drevín a orezanie stromov (PDF dokument)

  Správne konanie — výrub drevín

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.09.2022


  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - výrub drevín - PDF dokument.

  Dodatok č. 1 k VZN 1/2022

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.08.2022


  Dodatok č. 1 k VZN 1/2022 o názvoch ulíc a verejného priestranstva

  Obchodná verejná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.08.2022 | Zmenené: 26.08.2022


  Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na podnikateľské účely.  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce – pomernej časti nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 40, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 96/1 o rozlohe 104,97 m2 a jej príslušenstva.

  Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Odpočty vodomerov

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2022


  Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 22.augusta 2022 začnú prebiehať v obci Záhorská ves odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

  Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

  V prípade Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke."

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Ćipovanie smetných nádob

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.08.2022


  Vážení spoluobčania,

  v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23.8.2022 do 26.8.2022, od 6.9.2022 do 9.9.2022 a od 20.9.2022 do 23.9.2022.

  Leták PDF

  Návrh Dodatok č. 1 k VZN 1/2022

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.08.2022


  Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2022 Obce Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva.

  Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


  Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet nájmu, zverejňuje zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predmet nájmu : Časť nehnuteľnosti - nájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, parc. č. 95, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova CVČ) o výmere 25 m2, za účelom prevádzkovania letnej terasy, vybudovania pergoly o rozmere 3 x 6m s možnosťou vonkajšieho sedenia pri budove CVČ na obdobie júl - september 2022 .

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


  Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2 - ďalej len „nehnuteľnosť".

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Návrh zmluvy

  Oznam o zmene názvov ulíc

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.07.2022


  Vážení občania,
  Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 11/2022 zo dňa 28.02.2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obec Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva číslo 1/2022. Obec všetky údaje doplnila do registra adries. Občania si na základe zmeny názvu ulice majú povinnosť vybaviť nový občiansky preukaz (uvedená zmena je vykonaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bezplatne z dôvodu zmeny názvu ulíc). Následne treba túto zmenu oznámiť aj príslušným inštitúciám (zdravotná poisťovňa, zamestnávateľ, ÚPSVAR, banka, komerčné poisťovne, v prípade podnikateľov živnostenský a obchodný register, v prípade dôchodcov sociálna poisťovňa).

  Zoznam ulíc so zmeneným názvom nájdete TU v PDF dokumente.

  Inflačná pomoc

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.07.2022


  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - jednorazová inflačná dotácia v sume 100 €

  Návrh Dodatok č. 14 k VZN č. 3/2008

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.06.2022


  Návrh Dodatok č. 14 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č. 3/2006 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves.

  Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


  Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


  bec Záhorská Ves zverejňuje oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena v prospech Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach.

  Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena - PDF dokument

  Návrh VZN č.3/2022

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.05.2022


  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2022 ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2002 zo dňa 29.11.2002 v znení Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2007 zo dňa 16.05.2007 a č.1/2018 zo dňa 26.06.2018 o záväzných častiach Územného plánu obce Záhorská Ves.

  Návrh - Monitorovacia správa PHSR za rok 2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Záhorská Ves

  Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.05.2022


  Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nadbytočného majetku obce:
  pozemky v katastrálnom území Diva (zastavané plochy a nádvoria), dom a garáž.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zrušené plánované OZ 13.4.2022

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.04.2022


  Týmto oznamujeme, že plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obci Záhorská Ves sa dňa 13.4.2022 konať nebude.

  Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.03.2022


  V mnohých mestách a obciach našli svoje dočasné bydlisko vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo všetky potrebné informácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na stránke https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

  Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vojnových utečencov zverejnila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

  Leták na stiahnutie vo formáte PDF

  Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2022


  Informácie o dočasnom útočisku pre občanov Ukrajiny v ukrajinskom, anglickom a slovenskom jazyku nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.03.2022


  Obec Záhorská Ves Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2.

  Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch:

  Úroveň vytriedenia KO v roku 2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2022


  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2021

  Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.02.2022


  Názov projektu: Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

  Kód projektu: IROP-CLLD-Q391-512-002-017

  Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

  Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

  Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

  Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

  Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

  Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

  Viac informácií o projekte nájdete TU

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.02.2022


  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - Návrh

  Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.01.2022


  Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití.

  Projekt Pohybom ku zdraviu

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2022


  V mesiaci november 2021 bol na dvore materskej škôlky zrealizovaný projekt „Pohybom ku zdraviu".

  V materskej škôlke bolo osadené herné zariadenie pyramída lezecká s dopadovou plochou, projekt bol spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom sumou vo výške 2000 Eur.

  Projekt Pohybom ku zdraviu - PDF dokument

  Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.01.2022


  Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka je spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom.
  Individuálna dotácia z BSK 2021.

  Bola uskutočnená rekonštrukcia kúrenia a renovácia podláh na vybudovanie novej triedy.

  Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka  - PDF oznam

  Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.12.2021


  Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024.

  Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


  Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 - PDF dokument na stiahnutie

  PHSR, Monitorovacia správa za rok 2020 - Návrh

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


  Návrh Dodatok č. 1 k VZN 5/2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2021


  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.

  Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


  Obec Záhorská Ves zverejňuje Z Á M E R na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves.

  Osobitný zreteľ: Budova ohrozuje bezpečie a zdravie obyvateľov vedľajšej nehnuteľnosti. Stav vyžaduje okamžité riešenie.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zániku mandátu poslanca a a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.01.2021


  Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 01. januára 2021 zanikne mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Samuelovi Nerádovi podľa § 25 ods. 2 písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť "Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena kultúrno - športovej komisie" doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 17.12.2020.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

  Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


  Na základe § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme občanom, že na webovom sídle ministerstva je zverejnený na adrese:
  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hotelovy-rekreacny-komplex-zahorska-ves
  zámer navrhovanej činnosti Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves.
  Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

  Zverejnené: 03.12.2020

  Návrh rozpočtu na rok 2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


  Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023.

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

  Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


  Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
  Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

  Predmet predaja:
  Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
  katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

  Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zrušení VO

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


  Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

  Návrh - Monitorovacia správa PHSR

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


  Návrh - Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves za roky 2015-2022, Monitorovacia správa rok 2019

  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6 - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

  Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


   

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  Info k čipovaniu smetných nádob

  Vážení spoluobčania,
  v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23. 8. 2022 do 26. 8. 2022; od 6. 9. 2022 do 9. 9. 2022 a od 20. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

  Prečo čipujeme nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad?

  Momentálne v našej obci vychádza ročne viac ako 220 kg zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu na obyvateľa, čo je stále veľmi vysoké číslo v porovnaní s inými obcami na Slovensku. Hoci nám v roku 2021 stúpla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci na 28,46 %, napríklad v Suchohrade bolo vytriedených až 47,34 %. Produkujeme veľa odpadu a zároveň stále málo triedime. Navyše, ceny za odvoz, spracovanie a skládkovanie zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu stúpajú a naďalej budú stúpať, lebo skládkovanie je veľmi drahé. Dôležité je preto recyklovať, správne triediť odpad a mať evidenciu o skutočnom počte vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu z jednotlivých domácností.
  Ak namiesto triedenia hádžeme všetko do nádoby na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, sami si vývoz smetí predražujeme. Za vytriedený odpad neplatíme, platíme len za zmesový (zmiešaný)komunálny odpad.

  Čo získame čipovaním?

  V prvom rade vďaka čipom získame evidenciu vývozov zmesového (zmiešaného) komunálneho odpadu. Budeme mať informácie o skutočnom počte vyvezených zberných nádob, čo zabezpečí objektívnu fakturáciu za manipuláciu s nádobami a minimalizáciu reklamácie vývozov. Presné údaje o počte vývozov vytvoria priestor na motiváciu občanov k výraznejšiemu triedeniu odpadu a k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad. Evidencia zároveň poskytne prehľad o produkcii odpadu a pomôže znížiť počet skrytých tvorcov odpadu, tzv. čiernych duší. Čiernymi dušami sa označujú občania, ktorí si platia za jednu smetnú nádobu, no nechávajú si ich vynášať viac, platia si za jeden vývoz mesačne, ale nechávajú si nádobu vysýpať každé dva týždne a podobne. Celkové náklady za komunálny odpad sa totiž rozrátavajú medzi nás všetkých a doplácame na to napriek tomu, že triedime. Pridanou hodnotou pre našu obec je napríklad aj to, že na základe získaných transparentných údajov o vývozoch môže poskytovať občanom viac informácií a kvalitnejšie služby.

  Ako a kedy prebehne čipovanie?


  Čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad sa v obci uskutoční počas obvyklého zberu odpadu, preto stačí, ak svoje nádoby vynesiete vo vývozný deň (v utorok) pred dom, vyvezú vám odpad, nádoby ponecháte pred domom až do piatka večera daného týždňa, pracovníci FCC Zohor vám na ne nainštalujú čip, resp. tí, ktorí už budú mať nainštalovaný čip, si môžu nádobu na odpad odložiť. V prípade, že do piatka večera nebudete mať nainštalovaný čip na nádobe, nevadí, môžete si ju napriek tomu odložiť v piatok večer, pretože vám ju pravdepodobne pracovníci FCC nestihli v ten týždeň očipovať a dostanú sa k vám v ďalšom termíne vývozu, keď sa postup zopakuje na neočipovaných nádobách.

  Takto bude vyzerať čip na vašich nádobách na komunálny odpad:


  Termíny čipovania budú v dňoch:

  I. etapa od UTORKA 23. 8. 2022 až do PIATKA VEČERA 26. 8. 2022,
  II. etapa od UTORKA 6. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 9. 9. 2022,
  III. etapa od UTORKA 20. 9. 2022 až do PIATKA VEČERA 23. 9. 2022.

  V týchto termínoch poprosíme o vyloženie nádob na zmesový (zmiešaný)komunálny odpad všetkých bez ohľadu na to, či máte vývoz raz mesačne alebo dva razy mesačne.


  !!! POZOR !!!


  V prípade, že by niekto nemal očipovanú nádobu na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad do PIATKA VEČERA 23.09.2022, prosíme vás v PONDELOK 26.09.2022 kontaktujte obecný úrad osobne alebo telefonicky na čísle 034/7780385 (p. Orgoňová- voľba 3),
  PRETOŽE OD 01.10.2022 BUDÚ V OBCI ZÁHORSKÁ VES VYVÁŽANÉ LEN OČIPOVANÉ NÁDOBY NA ZMESOVÝ (ZMIEŠANÝ) KOMUNÁLNY ODPAD.


  Ďakujeme vám za spoluprácu.

  Leták PDF

  Prevádzkové hodiny Zberný dvor

  Streda: od 12.00 do 17.00
  Sobota: od 10.00 do 14.00

  Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

  Čo kam patrí

  Radíme, ako správne triediť odpad.

  Poďakovanie starostu

  chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
  Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
  Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
  Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
  Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
  Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
  Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
  Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

  S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
  Váš starosta Boris Šimkovič

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Kuchynský odpad

  Nové vo fotogalérii

  Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
  Foto Stavanie máje

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022