Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 27.09.2022

Servis pre občana » Tlačivá

Tlačivá

Daňové tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
16.01.2019 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf    [127.08 KB] -
16.01.2019 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf    [250.56 KB] -
16.01.2019 Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf    [5.29 MB] -
23.03.2011 Priznanie k dani za psov doc    [30.5 KB] pdf    [16.76 KB]
23.03.2011 Oznamovacia povinnosť - odhlásenie psa doc    [22 KB] pdf    [8.73 KB]
23.03.2011 Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností doc    [29 KB] pdf    [23.15 KB]
23.03.2011 Prehlásenie (k dani z nehnuteľností) doc    [46 KB] pdf    [34.01 KB]

Ostatné tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.07.2022 Výkaz o vybratej miestnej dani za ubytovanie pdf    [327.22 KB] -
25.04.2022 Žiadosť o súhlas/povolenie na kamenárske práce a vstup na pohrebisko v Záhorskej Vsi pdf    [287.02 KB] -
14.11.2019 Žiadosť preukaz Kompa doc    [27 KB] pdf    [63.03 KB]
22.10.2019 Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta pdf    [152.35 KB] -
10.04.2019 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) doc    [30.5 KB] pdf    [103.21 KB]
30.03.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny pdf    [367.98 KB] -

Komunálny odpad

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
23.03.2011 Žiadosť o zmenu veľkosti / zmenu intervalu zbernej nádoby doc    [27.5 KB] pdf    [66.91 KB]
23.03.2011 Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad doc    [26.5 KB] pdf    [68.3 KB]
23.03.2011 Žiadosť o výmenu zbernej nádoby z dôvodu poškodenia doc    [26 KB] pdf    [57.93 KB]

Stavba

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
18.03.2011 Žiadosť o stavebné povolenie doc    [59 KB] pdf    [151.36 KB]
18.03.2011 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením doc    [29.5 KB] pdf    [32.42 KB]
18.03.2011 Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby doc    [27.5 KB] pdf    [15.82 KB]
18.03.2011 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby doc    [31.5 KB] pdf    [21.08 KB]
18.03.2011 Prehlásenie o vykonaní odborného stavebného dozoru pri odstraňovaní stavby rtf    [9.45 KB] pdf    [10.06 KB]
18.03.2011 Prehlásenie o výkone odborného dozora stavby doc    [26 KB] pdf    [17.85 KB]
18.03.2011 Ohlásenie drobnej stavby - pdf    [496.36 KB]
18.03.2011 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie doc    [29.5 KB] pdf    [16.11 KB]
18.03.2011 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doc    [35 KB] pdf    [36.36 KB]
18.03.2011 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia doc    [36.5 KB] pdf    [128.37 KB]
11.06.2019 Žiadost' o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby pdf    [105.08 KB] -
30.06.2017 Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove - pdf    [160.17 KB]